Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3433

Sammendrag

Skolen legger føringer for undervisning om samisk historie, språk, kultur, samfunn og rettigheter. I denne artikkelen undersøker vi erfaringer med disse temaene gjennom intervjuer med lærere fra seks ulike skoler i Norge; tre i Nord-Norge og tre på Østlandet. Lærernes praksis påvirkes av samspillet mellom blant annet læreplaner, læremidler, stedstilhørighet og perspektivering. Disse kan forstås som forutsetninger for å forankre samisk tematikk i undervisningspraksis. Vi argumenterer for at det foregår ei utvikling i skolene mot ei slik forankring, som bidrar til inkluderende utdanningspraksis. Derfor plasserer vi vår analyse inn i en større diskusjon om kompetanse på samiske temaer i skolen og muligheten for å innlemme urfolksperspektiv i forståelsen av et inkluderende klasserom.

English abstract

Education on Sámi topics in school – the importance of competency and Indigenous perspectives for an inclusive practice

Schools set conditions for education on Sámi history, languages, culture, society, and rights. In this article, we investigate experiences with these topics, through interviews with teachers from six different schools in Norway; three in Northern Norway and three in Eastern Norway. The teachers’ practices are influenced by the interplay between, among others, curricula, teaching resources, sense of place and belonging, and Indigenous perspectives. These can be understood as conditions for anchoring Sámi topics in education practices. We argue that there is an ongoing development in schools towards such an anchoring, which contributes to inclusive education practices. Therefore, we place our analysis into a larger discussion on competency on Sámi topics in school and the possibility of including Indigenous perspectives in how we understand inclusive classrooms.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Evju, K., & Olsen, T. A. (2022). Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3433

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

urfolksperspektiv, inkluderende utdanning, samisk i skolen, urfolksutdanning, mangfold, Indigenous perspectives, inclusive education, Sámi education, Indigenous education