Publiseringsetikk for NOASP

NOASP, en avdeling av Cappelen Damm AS, følger retningslinjer for medlemskap og beste praksis utviklet av  Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA).

NOASP-tidsskrifter føres opp i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

NOASP anerkjenner forskningsmessige behov for integritet og selvstyre som sentralt for forskere, bibliotekarer og andre, og har derfor formulert etiske retningslinjer for retting og tilbaketrekking av artikler, plagiatkontroll og uavhengig fagfellevurdering.

Sammensetning av redaksjoner

Hovedredaktører må ha kompetanse på nivå med en førsteamanuensis eller høyere. Ideelt sett bør ethvert tidsskrift ha en professor i redaksjonen. Hovedredaktører er svært aktive i valg av medlemmer i redaksjonsrådet. For å motvirke interessekonflikter, søker NOASP å sikre at redaksjonen består av medlemmer fra ulike institusjoner og gjerne ulike land. I noen tilfeller kan en redaksjon sitte ved én institusjon. Alle tidsskrifter styres av et redaksjonsråd. Medlemmene utnevnes av redaksjonen, eller av utgiveren dersom det er passende. Medlemmer av redaksjonsrådet har blant annet ansvar for å følge med på og sikre tidsskiftets publiseringsetikk.

Plagiatkontroll

Alle manuskripter som sendes inn til et NOASP-tidsskrift kjøres gjennom iThenticate før det sendes til fagfellevurdering, med mindre det avvises av redaktørene ved mottak (direkte avslag). iThenticate er et online screeningverktøy for plagiatkontroll som undersøker om et innsendt manuskript kan være publisert før. Hovedredaktøren eller en kvalifisert emneredaktør vurderer rapportene fra iThenticate. Redaktører og stab skal rapportere om alle mistanker om plagiering til NOASP. Utgiveren og hovedredaktøren avgjør hvilke tiltak som skal settes i verk ved mistanke om plagiering.

Fagfellevurdering

Vitenskapelige manuskripter som sendes inn til et NOASP-tidsskrift gjennomgår ekstern fagfellevurdering. Kommentarer fra minst to fagfeller ligger til grunn for avgjørelsen om hvorvidt en artikkel skal publiseres eller ikke. Minst en av fagfellene skal være en ekspert utenfor redaksjonsrådet. Ledere, bokanmeldelser og lignende blir ikke nødvendigvis fagfellevurdert. Dersom en forfatter foreslår fagfeller i sitt følgebrev, kan redaktøren kontakte disse hvis forslagene er fornuftige og redaktøren er sikker på at ingen motstridende interesser er tilstede (for eksempel om fagfellen er en kollega ved samme institutt, en tidligere medforfatter eller inngår i forfatterens forskningsnettverk).

Kun faglig kvalifiserte personer kan evaluere fagfellenes vurderinger og avgjøre om en artikkel skal godkjennes eller avvises. Vanligvis vil dette bety at hovedredaktøren tar den endelige avgjørelsen, alternativt en emneredaktør eller gjesteredaktør. Hovedredaktøren er ansvarlig for kvaliteten på de redaksjonelle avgjørelsene.

Redaktørene overveier motstridende interesser dersom et manuskript sendes inn av en kollega ved deres egen institusjon eller eget forskningsnettverk. I slike tilfeller bes en medredaktør eller ekstern, tiltrodd ekspert om å virke som redaktør for den aktuelle artikkelen.

Om et medlem av redaksjonen sender inn et manuskript til tidsskriftet oppnevnes en medredaktør som tar styringen over hele fagfelleprosessen og opptrer som redaktør for den aktuelle artikkelen. Alternativt kan medredaktøren oppnevne en ekstern, tiltrodd ekspert. Den som opptrer som redaktør vil navngis som redaktør for artikkelen, slik at det framgår at den redaktøren som har sendt inn artikkelen, ikke har hatt noe å gjøre med håndteringen av den.

Alle manuskripter som sendes inn til NOASP-tidsskrifter, inkludert konferansepublikasjoner, håndteres gjennom NOASP-plattformen. I tilfeller der en gjesteredaktør håndterer fagfellevurdering av konferansepublikasjoner gir NOASP støtte og sikrer at alt materiale håndteres gjennom plattformen. Det er hovedredaktørens ansvar å utnevne gjesteredaktører til spesialnumre. Gjesteredaktører informeres om at ovennevnte praksis også gjelder for gjesteredaktører.

Det forventes av fagfeller at de opplyser om enhver interessekonflikt. Fagfeller skal være objektive og konstruktive. De skal overveie blant annet bidragets metodologiske rigør, funnenes rimelighet på bakgrunn av metodologien, slutningenes gyldighet og plasseringen av artikkelens forskningsbidrag i forskningslitteraturen for øvrig. Alle fagfellevurderte artikler behandles konfidensielt.

Retting og tilbaketrekking av artikler

Publiserte artikler forblir uendret i størst mulig grad, men oppdateres med informasjon om at det finnes et erratum/rettingsoversikt eller annet endringsforslag. Rettinger: Dersom en forfatter skulle oppdage en alvorlig feil i sin artikkel etter publisering blir redaktøren kontaktet og et erratum/rettingsoversikt blir om nødvendig publisert. Denne lenkes til online-versjonen av artikkelen, og omvendt.

Tilbaketrekking: Denne handlingen inntrer bare dersom det oppdages at en artikkel er feilaktig i slik grad at man ikke kan feste lit til funn eller konklusjoner. Artikler kan trekkes tilbake av flere grunner. Det kan dreie seg om hederlige feil som forfatterne rapporterer om (for eksempel feil som skyldes sammenblanding av prøver eller bruk av vitenskapelig utstyr som man i ettertid har oppdaget feil ved) så vel som uredelighet i forskningen (datafabrikkering), dupliserende eller overlappende publisering, svikaktig bruk av data, plagiat eller uetisk forskning. For enhver tilbaketrukket artikkel vil årsaken til tilbaketrekkingen og hvem som har tilskyndet den oppgis i en notis. Tilbaketrekkingsnotisen lenkes til artikkelen og artikkelen merkes som tilbaketrukket, i alle formater.

Opplæring

Nye hovedredaktører mottar opplæring i redaksjonelle retningslinjer og standarder og kontinuerlig support fra NOASP. Hvert enkelt NOASP-tidsskrift får tildelt en forlagsredaktør som inngår i NOASP-redaksjonen i Cappelen Damm Akademisk. De involverte forlagsredaktørene får opplæring i å oppdage uregelmessigheter i den redaksjonelle prosessen.

Internkontroll

For å forebygge og oppdage potensielle brudd på god skikk I håndtering av fagfellevurdering – enten det skjer bevisst eller ubevisst – foretar NOASP interne granskninger av tidsskriftene. Undersøkelsen består av stikkprøver av tilfeldig valgte artikler, både artikler sendt inn selvstendig og innhold fra spesialnumre der bidragsyterne er spesielt invitert og fagfellevurderingen utført av gjesteredaktører. Alle artikler sendt inn av redaksjonsmedlemmer de siste tre år, deltar i undersøkelsen.

Alle dokumenter relatert til fagfellevurderingen av de utvalgte artiklene gjennomgås med blikk for om ekstern fagfellevurdering har vært tydelig og passende, motstridende interesser har vært redegjort for og at generelle praksiser og standarder har vært holdt i hevd.

Forfatteres ansvar

Forfattere er ansvarlige for å oppgi alle forbindelser som kan anses som en mulighet for motstridende interesser. Alle oppgitte forfattere må leve opp til kriteriene for forfatterskap, som er beskrevet i forfatterveiledningene til alle NOASP-tidsskifter. Andre bidragsytere skal anerkjennes i artikkelen, og deres bidrag skal beskrives. Forfattere skal forsikre seg om at alle data som det refereres til i artikkelen, er autentiske. Forfattere skal varsle utgiveren umiddelbart dersom de oppdager eller blir gjort oppmerksom på feil eller andre forhold som krever retting eller tilbaketrekking av artikkelen.

Klager

Forfattere som ønsker å sende inn en klage knyttet til fagfelleprosessen kan kontakte NOASPs redaksjonssjef Simon Aase: simon.aase@cappelendamm.no

Klager som gjelder mistanker om uredelighet eller upassende innhold skal rettes til det aktuelle tidsskriftets hovedredaktør som primærkontakt, med kopi til redaksjonssjef Simon Aase: simon.aase@cappelendamm.no