Publiseringsetikk for NOASP

Information in English below

Generelle opplysninger

NOASP, en avdeling av Cappelen Damm AS, følger retningslinjer for medlemskap og beste praksis utviklet av Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA). NOASP- tidsskrifter føres opp i Directory of Open Access Journals (DOAJ).NOASP anerkjenner forskningsmessige behov for integritet og selvstyre som sentralt for forskere, bibliotekarer og andre, og har derfor formulert etiske retningslinjer for retting og tilbaketrekking av artikler, plagiatkontroll og uavhengig fagfellevurdering.

Sammensetning av redaksjoner

Hovedredaktører må ha kompetanse på nivå med en førsteamanuensis eller høyere. Ideelt sett bør ethvert tidsskrift ha en professor i redaksjonen. Hovedredaktører er svært aktive i valg av medlemmer i redaksjonsrådet. For å motvirke konkurrerende interesser, søker NOASP å sikre at redaksjonen består av medlemmer fra ulike institusjoner og gjerne ulike land. I noen tilfeller kan en redaksjon sitte ved én institusjon.Alle tidsskrifter styres av et redaksjonsråd. Medlemmene utnevnes av redaksjonen, eller av utgiveren dersom det er passende. Medlemmer av redaksjonsrådet har blant annet ansvar for å følge med på og sikre tidsskiftets publiseringsetikk.

Plagiatkontroll

Alle manuskripter som sendes inn til et NOASP-tidsskrift kjøres gjennom iThenticate før det sendes til fagfellevurdering, med mindre det avvises av redaktørene ved mottak (direkte avslag). iThenticate er et online screeningverktøy for plagiatkontroll som undersøker om et innsendt manuskript kan være publisert før. Hovedredaktøren eller en kvalifisert emneredaktør vurderer rapportene fra iThenticate.Redaktører og stab skal rapportere om alle mistanker om plagiering til NOASP. Utgiveren og hovedredaktøren avgjør hvilke tiltak som skal settes i verk ved mistanke om plagiering.

Fagfellevurdering

Vitenskapelige manuskripter som sendes inn til et NOASP-tidsskrift gjennomgår ekstern fagfellevurdering. Kommentarer fra minst to fagfeller ligger til grunn for avgjørelsen om hvorvidt en artikkel skal publiseres eller ikke. Minst en av fagfellene skal være en ekspert utenfor redaksjonsrådet. Ledere, bokanmeldelser og lignende blir ikke nødvendigvis fagfellevurdert.Dersom en forfatter foreslår fagfeller i sitt følgebrev, kan redaktøren kontakte disse hvis forslagene er fornuftige og redaktøren er sikker på at ingen motstridende interesser er tilstede (for eksempel om fagfellen er en kollega ved samme institutt, en tidligere medforfatter eller inngår i forfatterens forskningsnettverk).

Kun faglig kvalifiserte personer kan evaluere fagfellenes vurderinger og avgjøre om en artikkel skal godkjennes eller avvises. Vanligvis vil dette bety at hovedredaktøren tar den endelige avgjørelsen, alternativt en emneredaktør eller gjesteredaktør. Hovedredaktøren er ansvarlig for kvaliteten på de redaksjonelle avgjørelsene.

Navnet på den ansvarlige redaktøren som organiserte fagfellevurderingen og tok den endelige avgjørelsen skal oppgis i den publiserte artikkelen. Redaktørene overveier motstridende interesser dersom et manuskript sendes inn av en kollega ved deres egen institusjon eller eget forskningsnettverk. I slike tilfeller bes en medredaktør eller ekstern, tiltrodd ekspert om å virke som redaktør for den aktuelle artikkelen.

Om et medlem av redaksjonen sender inn et manuskript til tidsskriftet oppnevnes en medredaktør som tar styringen over hele fagfelleprosessen og opptrer som redaktør for den aktuelle artikkelen. Alternativt kan medredaktøren oppnevne en ekstern, tiltrodd ekspert. Den som opptrer som redaktør vil navngis som redaktør for artikkelen, slik at det framgår at den redaktøren som har sendt inn artikkelen, ikke har hatt noe å gjøre med håndteringen av den.

Alle manuskripter som sendes inn til NOASP-tidsskrifter, inkludert konferansepublikasjoner, håndteres gjennom NOASP-plattformen. I tilfeller der en gjesteredaktør håndterer fagfellevurdering av konferansepublikasjoner gir NOASP støtte og sikrer at alt materiale håndteres gjennom plattformen. Det er hovedredaktørens ansvar å utnevne gjesteredaktører til spesialnumre. Gjesteredaktører informeres om at ovennevnte praksis også gjelder for gjesteredaktører.

Det forventes av fagfeller at de opplyser om enhver motstridende interesse. Fagfeller skal være objektive og konstruktive. De skal overveie blant annet bidragets metodologiske rigør, funnenes rimelighet på bakgrunn av metodologien, slutningenes gyldighet og plasseringen av artikkelens forskningsbidrag i forskningslitteraturen for øvrig. Alle fagfellevurderte artikler behandles konfidensielt.

Retting og tilbaketrekking av artikler

Publiserte artikler forblir uendret i størst mulig grad, men oppdateres med informasjon om at det finnes et erratum/rettingsoversikt eller annet endringsforslag. Rettinger: Dersom en forfatter skulle oppdage en alvorlig feil i sin artikkel etter publisering blir redaktøren kontaktet og et erratum/rettingsoversikt blir om nødvendig publisert. Denne lenkes til online-versjonen av artikkelen, og omvendt.

Tilbaketrekking: Denne handlingen inntrer bare dersom det oppdages at en artikkel er feilaktig i slik grad at man ikke kan feste lit til funn eller konklusjoner. Artikler kan trekkes tilbake av flere grunner. Det kan dreie seg om hederlige feil som forfatterne rapporterer om (for eksempel feil som skyldes sammenblanding av prøver eller bruk av vitenskapelig utstyr som man i ettertid har oppdaget feil ved) så vel som uredelighet i forskningen (datafabrikkering), dupliserende eller overlappende publisering, svikaktig bruk av data, plagiat eller uetisk forskning. For enhver tilbaketrukket artikkel vil årsaken til tilbaketrekkingen og hvem som har tilskyndet den oppgis i en notis. Tilbaketrekkingsnotisen lenkes til artikkelen og artikkelen merkes som tilbaketrukket, i alle formater.

Opplæring

Nye hovedredaktører mottar opplæring i redaksjonelle retningslinjer og standarder og kontinuerlig support fra NOASP. Hver enkelt NOASP-tidsskrift får tildelt en forlagsredaktør som inngår i NOASP-redaksjonen i Cappelen Damm Akademisk. De involverte forlagsredaktørene får opplæring i å oppdage uregelmessigheter i den redaksjonelle prosessen.

Internkontroll

For å forebygge og oppdage potensielle brudd på god skikk I håndtering av fagfellevurdering – enten det skjer bevisst eller ubevisst – foretar NOASP interne granskninger av tidsskriftene hvert tredje år.Undersøkelsen består av stikkprøver av tilfeldig valgte artikler, både artikler sendt inn selvstendig og innhold fra spesialnumre der bidragsyterne er spesielt invitert og fagfellevurderingen utført av gjesteredaktører. Alle artikler sendt inn av redaksjonsmedlemmer de siste tre år, deltar i undersøkelsen.

Alle dokumenter relatert til fagfellevurderingen av de utvalgte artiklene gjennomgås med blikk for om ekstern fagfellevurdering har vært tydelig og passende, motstridende interesser har vært redegjort for og at generelle praksiser og standarder har vært holdt i hevd.

Forfatteres ansvar

Forfattere er ansvarlige for å oppgi alle forbindelser som kan anses som en mulighet for motstridende interesser. Alle oppgitte forfattere må leve opp til kriteriene for forfatterskap, som er beskrevet i forfatterveiledningene til alle NOASP-tidsskifter. Andre bidragsytere skal anerkjennes i artikkelen, og deres bidrag skal beskrives. Forfattere skal forsikre seg om at alle data som det refereres til i artikkelen, er autentiske. Forfattere skal varsle utgiveren umiddelbart dersom de oppdager eller blir gjort oppmerksom på feil eller andre forhold som krever retting eller tilbaketrekking av artikkelen.

Klager

Forfattere som ønsker å sende inn en klage knyttet til fagfelleprosessen kan kontakte NOASPs redaksjonssjef Marte Ericsson Ryste: Marte.Ericsson.Ryste@cappelendamm.no

Klager som gjelder mistanker om uredelighet eller upassende innhold skal rettes til det aktuelle tidsskriftets hovedredaktør som primærkontakt, med kopi til redaksjonssjef Marte Ericsson Ryste: Marte.Ericsson.Ryste@cappelendamm.no

Publication ethics statement

NOASP, a division of Cappelen Damm AS, complies with the membership guidelines and best practices set forth by the Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA).

NOASP journals are listed with the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

NOASP recognizes the importance of the integrity and completeness of the scholarly record to researchers, librarians, and others and has therefore drawn up a policy on article corrections, retractions, plagiarism and peer review integrity.

Composition of Editorial Teams

Editors-in-chief must be of at least an associate professor level. Ideally the editorial team of each journal shall include at least one senior full professor. Editors-in-chief are highly involved in the selection of the editorial team. NOASP seeks to ensure that the editorial team is comprised of individuals from multiple institutions and preferably located in different countries to limit competing interests. In some cases, an editorial team may be based at one institution.

All journals are governed by an editorial board, the members of which may be appointed by the editorial team and, when appropriate, by the publisher. Members of the editorial board are charged with monitoring and safeguarding publishing ethics among other things.

Detecting Plagiarism

All manuscripts submitted to a journal published by NOASP are run through iThenticate* before being sent out to peer reviewers, unless rejected at the triage stage (direct rejection). The reports generated from iThenticate are evaluated by the editor-in-chief or a qualified subject editor.

Editors and staff are required to report any case of suspected plagiarism to NOASP. The publisher and editor-in-chief determine the steps to be taken vis-a-vis a case of suspected plagiarism.

*iThenticate is an online plagiarism screening service that verifies the originality of a manuscript submitted for publication.

Peer Review

Manuscripts submitted to a journal published by NOASP are subjected to external peer review. The decision to accept or reject a paper is based on comments from at least two reviewers. At least one of the peers will be an expert outside the editorial board. As a main rule, one of the peers will be from the same country as the author, or will be familiar with the professional tradition in the author’s country. Editorials, book reviews, and similar, are not necessarily peer reviewed.

Where authors have suggested reviewers in their covering letter, editors may contact these individuals if the suggestions are reasonable, and the editor is confident that no competing interests are present (e.g. a colleague at the same department, a former co-author, or within the author’s research network).

Only scientifically qualified persons evaluate reviews and make the decision to accept or reject a submission. Typically, this means the editor-in-chief makes a final decision, or a subject editor or guest editor, where applicable. The editor-in-chief is accountable for the quality of editorial decisions.

Published manuscripts state the name of the responsible editor who managed peer review and made a final decision.

Editors consider competing interests when a manuscript is submitted by a colleague at their own institution or from their research network. In this case, a co-editor – or an external trusted expert – with no such connections is asked to act as the editor for that particular paper.

Should a member of a journal’s editorial team submit a manuscript to the journal, a co-editor will be assigned to take charge of the entire review process and act as editor for that particular paper. Alternatively, the co-editor may assign an external trusted expert. The person acting as editor will be named as responsible editor of the article, indicating that the editor who submitted the paper has had nothing to do with the handling of this particular article.

All manuscripts submitted to journals published by NOASP, including meeting proceedings, etc., are handled through the NOASP platform. In cases where a guest editor is involved in handling the review of meeting proceedings, NOASP will provide support and ensure that all materials are handled through the platform.

It is the responsibility of the editor-in-chief to appoint guest editors of special issues. Guest editors are informed that the practices outlined above also apply to guest editors.

Peer reviewers are expected to disclose any competing interests. Reviews shall be objective and constructive. Reviewers shall consider the methodological rigor of the submission, the appropriateness of findings on the basis of methodology, the appropriateness of conclusions, proper establishment of the contribution within the scholarly literature more broadly, among other things. All reviewed manuscripts shall be treated confidentially.

Correction and Retraction Policies

Articles that have already been published will remain unaltered as far as is possible, though updated with information that an erratum/corrigendum or other amendment exists.

Article correction

Should the author discover a major mistake or error in his/her article after it has been officially published online, the editor will be consulted/notified and if found necessary an erratum or corrigendum will be published. There will be links from the online version of the article to the erratum/corrigendum and vice versa.

Article Retraction

This action is reserved for articles that are seriously flawed and so the findings or conclusions cannot be relied upon. Articles may be retracted for several reasons. These may include honest errors reported by the authors (for example, errors due to the mixing up of samples or use of a scientific tool or equipment that is found subsequently to be faulty) as well as issues such as research misconduct (data fabrication), duplicate or overlapping publication, fraudulent use of data, plagiarism or unethical research. For any retracted article, the reason for retraction and who is instigating the retraction will be clearly stated in a retraction notice. The retraction notice will be linked to the retracted article and the article will be clearly marked as retracted (including the PDF).

In-house Training

Editors-in-chief who become part of the NOASP network of editors receive initial training to review editorial guidelines and standards and ongoing support from the publisher.

Each NOASP publication is assigned an in-house managing editor who is a member of the NOASP team at Cappelen Damm Akademisk. All managing editors receive initial and ongoing training in the detection of irregularities in the editorial process.

Internal Audits

To prevent and detect any potential breaches in proper editorial management of peer review – whether inadvertent or deliberate – NOASP carries out regular internal audits of all journals. Following a rotating schedule, each journal is subjected to a review every three years.

This audit covers a random selection of articles, including spontaneously submitted content and those from special issues where contributions have been invited and the peer review performed by a guest editor. Any articles submitted by a member of the editorial team during the preceding three-year period shall be included in the review.

All documents associated with the peer review of the selected articles are reviewed for: evidence of clear and appropriate external peer review, competing interests, and that general practices and standards have been upheld.

Author’s Responsibilities

Authors are responsible for disclosing all relationships that could be viewed as potential competing interests. Any authors listed must meet the criteria for authorship, which are described in the Author Guidelines of all NOASP publications. Other contributors shall be mentioned in the acknowledgements section of the paper and their contribution described. Authors shall verify that all data referred to in the manuscript are authentic. Should errors or other discoveries warranting a correction or a retraction of the article be detected, these shall be brought to the attention of the publisher immediately.

Complaints Policy

Authors who wish to submit a complaint related to the peer review process should contact NOASP’s Division leader Marte Ericsson Ryste: Marte.Ericsson.Ryste@cappelendamm.no.

Complaints regarding suspected abuse or inappropriate content shall be submitted to the specific journal’s editor-in-chief as a first point of contact, with a cc to Division leader Marte Ericsson Ryste: Marte.Ericsson.Ryste@cappelendamm.no.