Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

  • Borghild Brekke Universitetet i Agder
  • Ilmi Willbergh Universitetet i Agder

Sammendrag

Artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. I lys av danningsteoretisk og didaktisk teori, finner studien at lærerutdannere og lærerstudenters forståelse av estetiske arbeidsformer i undervisningen er kjennetegnet av «frihet» som fravær av tvang og fasit i arbeid med lærestoffet, «fantasi» som bruk av forestillingsevnen slik at kunnskapen blir personlig, og «utfoldelse» som sosialisering inn i et fellesskap gjennom tilbakemeldinger på egen atferd. Til sammen kan informantenes forståelse av de tre aspektene sies å fremheve viktigheten av å utvikle de lærendes autonomi. Artikkelen gir et bidrag til undervisningspraksis i lærerutdanningene, gjennom å gi eksempler på hva estetiske arbeidsformer kan være i en slik sammenheng. Avslutningsvis drøftes funnene opp mot samtidige politiske begrunnelser for bruk av estetiske arbeidsformer i utdanningene.

ABSTRACT

English title: Freedom, Fantasy and Development: A Study of Aesthetic Work Modes in Teacher Education

This article investigates how teacher educators and teacher students interpret aesthetic
teaching-methods in teacher education, and discusses the conditions this forms for teacher
students’ civic education. A qualitative study was conducted among teacher educators and
teacher students in a teacher education-institution in Norway. The study finds that teacher
educators and teacher students interpret aesthetic teaching-methods as the use of drawing,
creative writing, role-play, singing, music, dancing and theatre. These teaching-methods
include three aspects that intercept and which are important when educating for learner
autonomy: freedom, fantasy and expression. The study finds that the aesthetic teaching
methods are challenged when it comes to contributing to the students’ civic education: The
methods contribute to the students’ civic education by being perceived as meaningful and
joyful. On the other hand the methods are accompanied by a sense of discomfort prompted by
expectations of achievements. We challenge future Norwegian educational policy to arrange a
conceptual clarification on the field of aesthetics and teaching and to bring out the aesthetic
dimensions of teaching.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2017-10-11
Hvordan sitere
Brekke, B., & Willbergh, I. (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.554
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
teacher education, aesthetic education, bildung, civic education