Veiledning for fagfeller

Information in English below

Fagfellevurderingsprosess

Artikler som sendes inn til Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk vil bli grundig vurdert av fagfeller for å sikre at forskningen er god vitenskap.

Første ledd i prosessen er at manuskriptet sendes til gjennomlesning av en av redaktørene. På dette tidspunkt kan redaksjonsmedlemmet avvise manuskriptet dersom det faller utenfor tidsskriftets profil, vitenskapelig eller språklig standard.    

Manuskript som har gått gjennom første steg sendes videre til fagfelle elektronisk gjennom tidsskriftets OA-plattform som ligger under Cappelen Damm Akademisk sine hjemmesider. All korrespondanse foregår via e-post. Selv om fagfelleprosessen foregår via e-post, er selve prosessen tradisjonell og innehar høy faglig kvalitet.

Manuskripter sendes til minst to uavhengige fagfeller. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har en dobbel blind fagfellevurderingsprosess: Forfattere får ikke kjennskap til hvem som vurderer deres manuskript og fagfellene vet ikke hvem som har skrevet manuskriptet.

Fagfellene bes gi deres synspunkter på en rekke momenter av betydning for vitenskapelige og formelle aspekter ved manuskriptet, samt bedømme manuskriptenes originalitet, kvalitet på det empiriske arbeidet, argumentasjon, kvalitet på forskningsmetodologi og/eller argumentasjon (for ikke-empiriske manuskript) og språk. Tidsskriftet tillater ikke diskriminerende språk. Kjønnsdiskriminerende eller rasistiske termer skal ikke benyttes, og bruk vil føre til umiddelbar avvisning av redaktørene. All relevant informasjon vil videresendes til forfatter(e).

Fagfeller vil ha følgende muligheter for manuskriptene:

1. Aksepter manuskript (dvs. ingen behov for revidering)
2. Aksepter for mindre revidering (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
3. Aksepter etter større revidering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
4. Avvis manuskript (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet)

Den siste avgjørelsen når det gjelder godkjenning/antakelse av manuskript og anbefalingen til forfatter(e) ligger hos den av redaktørene som har vært ansvarlig for vurdering av manuskriptet.

Når de ber om revidering har fagfeller to mulige målsettinger: å spørre forfatter om å stramme argumentasjonen basert på eksisterende data eller å identifisere områder der det er behov for mer data. Selv formelle revideringer kan kreves dersom språk eller stil er utenfor forventet standard. For å tilrettelegge for rask publisering, gis forfattere maksimum tre måneder til revidering. Etter tre måneder vil reviderte manuskripter vurderes for ny innsendelse.

Vær oppmerksom på at alle fagfellevurderingene og tilhørende korrespondanse vil bli arkivert i plattformen for det aktuelle tidsskriftet. Denne dokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig for tredjeperson ved en aktuell revisjon.

Peer Review Process

Papers submitted to Nordic Journal of Pedagogy and Critique are subject to rigorous peer review so as to ensure that the research published is 'good science'. Before the beginning of the refereeing process, manuscripts go through screening by the editors. At this stage manuscripts may be rejected directly by the dditors if judged to be out of scope for the journal, or if scientifically or linguistically sub-standard.

Manuscripts that have successfully gone through the screening stage are then sent out for review electronically, and all correspondence takes place via e-mail. Although the peer review process is accelerated by the use of electronic communication, traditional, high-quality peer-review standards are applied to all manuscripts submitted to the journal. Each manuscript is sent to at least two independent referees. Nordic Journal of Pedagogy and Critique has a 'double blind' review process: Authors are not told who reviewed their paper, and reviewers are not told who wrote the paper.

Peer reviewers are asked to give their opinion on a number of issues pertinent to the scientific and formal aspects of a paper, and to judge the papers on grounds of originality, quality of empirical work and argument, quality of research methodology or/and argumentation (for non-empirical papers) and quality of language of writing. In addition, for all submitted manuscripts, non-discriminatory language is mandatory. Sexist or racist terms should not be used, and their presence will result in immediate rejection by the editors. All relevant information will be forwarded to the author(s).

Peer reviewers will have the following possible options, for each article:

  • Accept manuscript (i.e. no need for any revision)
  • Accept after minor revision (i.e. accepted if the author makes the requested small revisions)
  • Accept after major revision (i.e.in such cases the paper will be sent out for another peer review round)
  • Reject manuscript (i.e. if the manuscript is substandard)

The final decision on accepting the paper and the recommendation to the author(s) rests with the individual editor who has been responsible for the evaluation of the paper. When asking for revisions, reviewers have two possible goals: to ask authors to tighten their arguments based on existing data or to identify areas where more data are needed. Even formal revision may be required if the language or style is sub-standard.

To facilitate rapid publication, authors are given a maximum of 3 months for revision. After 3 months, revised manuscripts will be considered new submissions.

Please be aware that all peer review reports and related correspondence will be archived by the publisher, via the publishing platform. This documentation may be made available to a third party in the event of an audit.