Veiledning for fagfeller

Fagfellevurderingsprosess

Artikler som sendes inn til Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk vil bli grundig vurdert av fagfeller for å sikre at forskningen er god vitenskap.

Første ledd i prosessen er at manuskriptet sendes til gjennomlesning av en av redaktørene. På dette tidspunkt kan redaksjonsmedlemmet avvise manuskriptet dersom det faller utenfor tidsskriftets profil, vitenskapelig eller språklig standard.    

Manuskript som har gått gjennom første steg sendes videre til fagfelle elektronisk gjennom tidsskriftets OA-plattform som ligger under Cappelen Damm Akademisk sine hjemmesider. All korrespondanse foregår via e-post. Selv om fagfelleprosessen foregår via e-post, er selve prosessen tradisjonell og innehar høy faglig kvalitet.

Manuskripter sendes til minst to uavhengige fagfeller. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har en dobbel blind fagfellevurderingsprosess: Forfattere får ikke kjennskap til hvem som vurderer deres manuskript og fagfellene vet ikke hvem som har skrevet manuskriptet.

Fagfellene bes gi deres synspunkter på en rekke momenter av betydning for vitenskapelige og formelle aspekter ved manuskriptet, samt bedømme manuskriptenes originalitet, kvalitet på det empiriske arbeidet, argumentasjon, kvalitet på forskningsmetodologi og/eller argumentasjon (for ikke-empiriske manuskript) og språk. Tidsskriftet tillater ikke diskriminerende språk. Kjønnsdiskriminerende eller rasistiske termer skal ikke benyttes, og bruk vil føre til umiddelbar avvisning av redaktørene. All relevant informasjon vil videresendes til forfatter(e).

Fagfeller vil ha følgende muligheter for manuskriptene:

1. Aksepter manuskript (dvs. ingen behov for revidering)
2. Aksepter for mindre revidering (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
3. Aksepter etter større revidering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
4. Avvis manuskript (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet) 

Den siste avgjørelsen når det gjelder godkjenning/antakelse av manuskript og anbefalingen til forfatter(e) ligger hos den av redaktørene som har vært ansvarlig for vurdering av manuskriptet. 

Når de ber om revidering har fagfeller to mulige målsettinger: å spørre forfatter om å stramme argumentasjonen basert på eksisterende data eller å identifisere områder der det er behov for mer data. Selv formelle revideringer kan kreves dersom språk eller stil er utenfor forventet standard. For å tilrettelegge for rask publisering, gis forfattere maksimum tre måneder til revidering. Etter tre måneder vil reviderte manuskripter vurderes for ny innsendelse.

Vær oppmerksom på at alle fagfellevurderingene og tilhørende korrespondanse vil bli arkivert i plattformen for det aktuelle tidsskriftet. Denne dokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig for tredjeperson ved en aktuell revisjon.