Forfatterveiledning

Forberedelse til innsending av vitenskapelig artikkel for fagfellevurdering (se lenger ned for informasjon om stoff som ikke er fagfellevurdert)

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk vurderer alle manuskript på følgende betingelser:

 • Manuskript som sendes til tidsskriftet, må ikke være duplikat av tidligere publiserte arbeid, inklusive ditt eget. 
 • Manuskriptet må ikke være til vurdering andre steder.
 • Artikler kan være på opptil 6000 ord. Artikler som skal fagfellevurderes, bør ikke overskride 6000 ord, inklusive referanser og sammendrag. 

Merk at den forfatteren som sender inn manuskriptet, vil stå som kontaktperson gjennom hele prosessen og må selv ta ansvar for å formidle korrespondansen til eventuelle medforfattere.

Forfatterkriterier

For å kunne stå som forfatter skal man oppfylle alle følgende fire kriterier:

 1. a)Vesentlige bidrag til idé, utforming, datainnsamling eller analyse og tolking av data
 2. b)Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
 3. c)Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres
 4. d)Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet til noen del av arbeidet, er hensiktsmessig undersøkt og løst

Kriteriene er i tråd med anbefalingene fra the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Cappelen Damm Akademisk er medlem av CrossCheck, som er utarbeidet av Crossref, og iThenticate. Sistnevnte er en plagiatkontroll som fastslår innsendte manus' originalitet. iThenticate sjekker manus opp mot utallige utgitte forskningsartikler and nettinnhold. NOASP, innunder Cappelen Damm, bruker iThenticate for å luke ut plagierte innsendinger før de blir publisert, men forfattere, forskere og frilansere kan også utføre plagiatkontroll av egne artikler ved å besøke iThenticate sin nettside.

Språk

Alle artikler må skrives på et av de skandinaviske språkene eller på engelsk – britisk eller amerikansk – så lenge det er konsekvent språkbruk. Dersom forfatteren ikke skriver på sitt eget morsmål, må forfatteren selv sørge for at manuset blir profesjonelt språkvasket før siste versjon sendes inn.

Oppsett og forventninger til manuskript – vitenskapelige artikler

Det forventes at artikler som sendes inn tilfredsstiller generelle krav til vitenskapelig kvalitet og inneholder elementene review over tidligere forskning på feltet, analyse, metode og originalt bidrag. Presisjonsnivå, teoretisk innramming og analytisk nivå er svært viktig fram mot antakelse.

Tidsskriftets kritiske profil karakteriseres som det å problematisere, stille spørsmål og å se forskning med et utenfra blikk eller i en større sammenheng. Vi ønsker ikke best-practise-framstillinger eller beskrivelser av rent instrumentelle problemløsningsprosesser.

Artiklene skal gi mening for en nordisk leserskare, det vil si at «nasjonale» begreper og fenomener bør forklares. Vi presiserer og så at i den grad det er relevant eller aktuelt, bør en posisjonere seg i forhold til nordisk forskning.

Såfremt det er mulig, skal artikkelen følge tradisjonelt oppsett. Sett inn sidetall. For å legge til rette for fagfellevurderingsprosessen ber vi forfatteren sørge for et komplett manus, fortrinnsvis i form av et Word-dokument som inkluderer alle figurer, tabeller og annet plassert til slutt i dokumentet etter referanselisten. PDF, RTF eller WordPerfect kan også anvendes som filformat.

Tittelside

Organiser tittelsiden på følgende måte:

1) tittel på manuskriptet

2) navn på forfatter(e)

3) institusjonstilhørighet

4) epostadresse for alle forfattere (satt opp alfabetisk)

5) navn og fullstendig post og epostadresse for den av forfatterne som skal ivareta korrespondansen med tidsskriftet. Vedkommende er også garantist for alle parter

6) forfatterbiografi (tre til fem linjer) for hver forfatter, med informasjon om stilling, felt, institusjon de er tilknyttet, og potensielle tidligere relevante publikasjoner

Tidsskriftet har dobbel blind fagfellevurdering. For å ivareta anonymitet, må tittelsiden lastes opp separat.  Det er også viktig at det sørges for anonymisering i manus. Det er nødvendig for å ivareta fagfellevurderingsprosessen. Vennligst les informasjonen på siden: Hvordan sikre blind fagfellevurdering.

Sammendrag

Alle innsendte bidrag (forskningsartikler, bokmeldinger og inviterte artikler) må inkludere et sammendrag på 150–200 ord. Angi også 3–5 nøkkelord, som skal være forskjellige fra ord som forekommer i tittelen, og skilles med semikolon. Nøkkelordene er viktige for å synliggjøres i søkemotorer. Innsendinger på skandinaviske språk må også ha et engelsk sammendrag (abstract), engelsk oversatt tittel og engelske stikkord (keywords).

Overskrifter

Overskrifter skal ikke nummereres. Bruk maksimum tre nivåer. Marker overskriftene tydelig med for eksempel store bokstaver, uthevet eller lignende.

Format

Bruk Times New Roman, punkt 12 og dobbel linjeavstand i manuskriptet ditt, inklusive sitater. Ikke bruk unødvendig formatering. Bruk bare ett mellomrom mellom ord. Bruk innrykk i første linje av et avsnitt, bortsett fra etter overskrifter og sitater som er på over tre setninger og innrykket. Ikke bruk tom linje for å markere nytt avsnitt. Bruk derimot tom linje eller avstand på 10 pkt. etter overskrifter og sitater som er innrykket.

Sitat

Bruk doble anførselstegn. Sitater inne i et sitat rammes inn i enkle anførselstegn. Dersom sitatet er fra en tekst som er på et nordisk eller engelsk språk, beholder man den originale teksten. Dersom sitatet er på andre språk utover det, må forfatteren selv oversette. Marker oversetting slik (Gramsci, 1947, s. 13; min oversettelse). Før endringer eller pauser/forkortelser av sitater i klammer, eksempelvis «Dette er et [...] sitat». Gå rett på sitatet, og ikke innled det med «...».

Kursiv

Bruk kursiv for begreper/fremmedord og hele verker (bøker, tidsskrift, aviser). Bruk doble anførselstegn for deler av et arbeid (artikler, eventyr, vers og så videre).

Illustrasjoner/grafer/diagrammer

Marker stedet i teksten der du foreslår at en illustrasjon eller liknende skal inn med klammer, på en egen linje, helst mellom to avsnitt: for eksempel [Ill. 1]. Alternativt kan du sette inn illustrasjonen der den skal stå i teksten. Illustrasjoner og tabeller skal settes inn i hovedfilen og ikke lastes opp separat.

Figurer

Ved aksept av artikkel ber vi om at figurer/grafikk/bilder lastes opp i minst 300 dpi.

Dersom forfatteren ikke selv har opphavsrett til figurer/grafikk/bilder, må forfatteren sørge for at de nødvendige rettigheter til å gjengi disse er tilstede før publisering. Alle kostnader knyttet til dette, besørges av forfatteren. Dersom figurer/grafikk/bilder reproduseres, skal en parentes tilføyes slik: (Gjengitt med tillatelse fra XXX.) Hvis figurer/grafikk/bilder ikke skal gjengis med samme lisens som selve artikkelen, må dette opplyses om. 

LITTERATURHENVISNINGER

Litteraturhenvisninger skal følge APA 7 eller 8-standarden. Dette gjelder oppsett for hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Referansestil skal brukes konsekvent.

Fotnoter

Kan brukes. Husk at dette brukes til tilleggsinformasjon, ikke referanser.

Essays

Essayet har en utprøvende stil og nærmer seg et pedagogisk fenomen fra ulike retninger med vekt på god språklig utforming. I essayet er utforskingen av temaet like viktig som å komme til et bestemt mål, og det utvikles et resonnement ved hjelp av overbevisende argumentasjon støttet av faglige kilder og teorier. Essays skal fagfellevurderes.

 • Essays må normalt ikke overskride 4500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.

Bokessays

Vi ønsker velkomment bokessays i form av selvstendige og reflekterende tekster som vokser ut av lesningen av en eller flere bøker og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Bokessays må normalt ikke overskride 4500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.

Bokmeldinger

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med velbegrunnet stillingtagen og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av «En anmeldelse av» og bokens forfatternavn, tittel, forlag, utgivelsesår og antall sider (Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken, Fagbokforlaget, 2016, 244 sider).

Kronikker

Vi ønsker velkommen kronikker med velbegrunnede stillingtagen og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Kronikker skal normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.