Forfatterveiledning

Information in English below

Skriveveiledning

Forberedelse til innsending av vitenskapelig artikkel for fagfellevurdering (se lenger ned for informasjon om stoff som ikke er fagfellevurdert)

Manuskript som sendes til Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, må følge spesifiseringen under:

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk vurderer alle manuskript på følgende betingelser:

 • Manuskript som sendes til tidsskriftet må ikke være duplikat av tidligere publiserte arbeid, inkludert ditt eget.
 • Manuskriptet må ikke være til vurdering andre steder.
 • Artikler kan være opptil 6000 ord. Artikler som skal fagfellevurderes bør ikke overskride 6000 ord, inkludert referanser og sammendrag. 

Merk at den forfatteren som sender inn manuskriptet vil stå som kontaktperson gjennom resten av prosessen, og må selv ta ansvar for å formidle kommunikasjonen til eventuelle medforfattere.

Forfatterkriterier

For å kunne stå som forfatter, skal man oppfylle alle følgende fire kriterier:

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

d) Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst

Kriteriene er i tråd med anbefalingene fra the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

For plagiatkontroll, se engelsk versjon ovenfor.

Språk

Alle artikler må skrives på et av de skandinaviske språkene eller på engelsk - britisk eller amerikansk (konsekvent språkbruk). Dersom forfatteren ikke skriver på sitt morsmål må forfatteren selv sørge for at manuset blir profesjonelt språkvasket før siste versjon sendes inn.

Oppsett for manuskript

Så fremt det er mulig skal artikkelen følge tradisjonelt oppsett. Sett inn sidetall. For å legge til rette for fagfellevurderingsprosessen ber vi forfatteren sørge for et komplett manus, fortrinnsvis i form av et Word dokument som inkluderer alle figurer, tabeller, og annet plassert til slutt i dokumentet etter referanselisten. PDF, RTF eller WordPerfect som filformat kan også anvendes.

Tittelside

Organiser tittelsiden på følgende måte:

1) tittel på manuskriptet

2) navn på forfatter(e)

3) institusjonstilhørighet

4) epostadresse for alle forfattere (satt opp alfabetisk)

5) navn og fullstendig post og epostadresse for den av forfatterne som skal ivareta korrespondansen med tidsskriftet. Vedkommende forfatter er også garantist for alle parter

6) forfatterbiografi (tre til fem linjer) for hver forfatter.

 Tidsskriftet har dobbel blind fagfellevurdering. For å ivareta anonymitet, må tittelsiden lastes opp separat. Dette forklares under guiden i "Submit a Manuscript".

Det er også viktig at det sørges for anonymisering i manus. Det er nødvendig for å ivareta fagfellevurderingsprosessen. Vennligst les informasjonen på siden Hvordan sikre blind fagfellevurdering.

Sammendrag

Artikler må inkludere et sammendrag på 150 - 200 ord. Angi også 3-5 nøkkelord, som skal være forskjellige fra ord som forekommer i tittelen. Dette er viktig for relevante treff i søkemotorer. Artikler på skandinaviske språk må også ha et engelsk sammendrag (abstract) og engelske stikkord (key words).

Overskrifter

Overskrifter skal ikke nummereres. Bruk maksimum tre nivåer. Marker overskriftene tydelig med for eksempel store bokstaver, uthevet eller lignende.

Format

Bruk Times New Roman, punkt 12 og dobbel linjeavstand i manuskriptet ditt, inkludert sitater. Ikke bruk unødvendig formatering. Bruk bare ett mellomrom mellom ord. Bruk ett tabulatortrykk i begynnelsen av et avsnitt, bortsett fra etter overskrifter og sitater som er innrykket. Ikke bruk tom linje for å markere nytt avsnitt. Bruk tom linje etter overskrifter og sitater som er innrykket.

Sitat

Bruk doble anførselstegn og dersom det er sitat inne i et sitat bruker du enkle anførselstegn. Dersom sitatet er fra en tekst som er på et nordisk eller engelsk språk beholder man den originale teksten. Dersom sitatet er på andre språk må forfatteren selv oversette. Marker oversetting slik (Gramsci, 1947, s. 13; min oversettelse).

Kursiv

Bruk kursiv for hele arbeid (bøker, tidsskrift, aviser). Bruk doble anførselstegn for deler av et arbeid (artikler, eventyr, vers).

Illustrasjoner/grafer/diagrammer

Marker stedet i teksten der du foreslår at en illustrasjon eller liknende skal inn med klammer, på en egen linje, helst mellom to avsnitt; e.g. [Ill. 1]. Alternativt kan du sette inn illustrasjonen der den skal stå i teksten. Illustrasjoner og tabeller skal settes inn i hovedfilen og ikke lasts opp separat.

Figurer

Ved aksept av artikkel ber vi om at figurer/grafikk/bilder lastes opp i minst 300 dpi.

Dersom forfatteren ikke selv har opphavsrett til figurer/grafikk/bilder må forfatteren sørge for at de nødvendige rettigheter til å gjengi dette er tilstede før publisering. Alle kostnader knyttet til dette besørges av forfatteren. Dersom figurer/grafikk/bilder reproduseres skal en parentes tilføyes slik: (Gjengitt med tillatelse fra XXX.) Hvis figurer/grafikk/bilder ikke skal gjengis med samme lisens som selve artikkelen må dette opplyses om. 

Referansessystem

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk anvender APA (American Psychological Association) referansesystem. For detaljert informasjon, se the Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, http://www.apastyle.org/ og http://blog.apastyle.org/.

For APA Format eksempler, tips, og retningslinjer se, http://psychology.about.com/od/apastyle/ig/APA-Format-Examples/

Fotnoter

Skal brukes.

Bokmeldinger

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med velbegrunnet stillingtagen og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inkludert referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av bokens forfatternavn, tittel, forlag, utgivelsesår og antall side (Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken, Fagbokforlaget, 2016, 244 sider).

Kronikker

Vi ønsker velkommen kronikker med velbegrunnet stillingtagen og som setter praksis/ideer/pedagogiske forestillinger i perspektiv.

 • Kronikker skal normalt ikke overskride 1500 ord, inkludert referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.

Author guidelines

Preparing for submission of peer reviewed article

Manuscripts submitted to Nordic Journal of Pedagogy and Critique should strictly follow the specifications below:

Nordic Journal of Pedagogy and Critique considers all manuscripts on the strict condition that:

A manuscript submitted to the journal does not duplicate any other previously published work, including your own.

* The manuscript should not be under consideration elsewhere.

Articles can be up 6000 words inculded references and abstract. Manuscripts that greatly exceed this will be reviewed critically with respect to length. Please note that the submitting author will be the principal contact for editorial correspondence, throughout the peer review and proofreading process, if applicable.

Authorship

Who can be considered an author? The journal adheres to the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) recommendation that authorship be based on the following four criteria:

1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND

2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND

3. Final approval of the version to be published; AND4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.Plagiarism DetectionNOASP - Cappelen Damm Akademisk is a member of CrossCheck by CrossRef and iThenticate. iThenticate is a plagiarism screening service that verifies the originality of content submitted before publication. iThenticate checks submissions against millions of published research papers, and billions of web content.NOASP - Cappelen Damm uses iThenticate to screen all submissions for plagiarism before publication, but authors, researchers and freelancers can also use iThenticate to screen their work before submission by visiting iThenticates website

Language

All articles should be written in one of the Scandinavian languages or in English - British or American as long as consistency is observed. Please subject the manuscript to professional language editing before submitting the final version if you are not a native speaker.

Manuscript layout

Wherever possible, the paper should follow the traditional layout. Insert running page numbers. To facilitate the review process, please provide a complete manuscript, preferably Word document including all figures, tables, legends and supplementary material (if applicable) placed at the end of the manuscript after the reference list. PDF, RTF or WordPerfect document file formats are also acceptable.

Title page

Organize the title page in the following way:

1) title of manuscript

2) name of author(s)

3) name of department(s) and institution(s)

4) email addresses of all authors (listed by authors' initials)

5) name and full postal and email address of the corresponding author who also acts as 'Guarantor' for all parts of the paper

6) author biographies (three to five lines of text) for each author.

Please observe that the journal adheres to a 'double blind' review process and thus the title page revealing the identity of the authors must be uploaded separately. You can find more information about this, under "Submit a Manuscript".

It is also important to ensure anonymisation in your manuscript to ensure the peer review process. Please see Ensuring a blind review.

Abstract

Articles must include an abstract of 150 - 200 words. After the abstract, please give 3-5 key words; avoid using the same words as in the title. Articles in the Scandinavian languages should have an English abstract and English key words as well.

Section headings

Please do not number section headings. Use a maximum of three levels of headings made clear by orthographic indicators, i.e. capitals, bold etc.

Format: Use Times New Roman, point 12 and double spacing throughout your manuscript, including indented quotations. Do not use any unnecessary formatting features (justification, hyphenation). Use one space between words. Use one tab stop in the beginning of a paragraph, except after headings and indented quotations. Do not use a blank line between paragraphs. Use a blank line before and after headings and indented quotations. Do not use quotation marks for indented quotations.

Quotations: Use double quotation marks; if there is a quotation within quotation, use single quotes. When quoting from existing texts in languages that are widely understood use the original text, and provide, if necessary, an existing translation into your own language in the endnote. If the work is not translated, provide your own translation, making a note of this (e.g. Gramsci, 1947, p. 13; my translation).

Italics

Use italics for whole works (books, journals, newspapers). Use double quotes for parts of a work (articles, fairy tales, verses). Illustrations/graphs/charts Mark the place in the text where you suggest an illustration etc. with square brackets, on a separate line, preferably between two paragraphs; e.g. [Ill. 1]. Alternatively, place the illustration in its correct place within the text. Illustrations and tables should be incorporated in the main text file, not uploaded separately.

Figures

Upon acceptance please supply figures/graphics/images in at least 300 dpi.If the figures/graphics/images have been taken from sources not copyrighted by the author, it is the author's sole responsibility to secure the rights from the copyright holder to reproduce those figures/graphs/images for both worldwide print and web publication. All reproduction costs charged by the copyright holder must be borne by the author.When figures/graphics/images are reproduced, a parenthesis should be added to the figure legend thus: (Reproduced with permission from XXX.)

References system

Nordic journal of Pedagogy and Critique applies the APA 6th edition reference system. For detailed information, please see the Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition

Visit very well mind for APA format examples, tips, and guidelines

Footnotes

Should be used.

Book reviews

We welcome well-founded book reviews that put practice/ideas/educational approaches into perspective.

 • Headings, format, quotations, use of cursive, references, etc. should follow the same style guidelines as indicated for peer-reviewed articles.
 • The author should provide a title for the review itself, followed by the author of the book in question, title of the book, publisher, year of publication and number of pages. (Jean Piaget: The Language and Thought of the Child, London: Routledge & Kegan Paul, 1926, 288 pages).

Commentary

We welcome well-founded commentaries that put practice/ideas/educational approaches into perspective.

 • Commentaries should not exceed 1500 words, including references.
 • Headings, format, quotations, use of cursive, references, etc. should follow the same style guidelines as indicated peer-reviewed articles.