Redaksjon

HOVEDREDAKTØRER

  Ilmi Willbergh
Hovedredaktør
Professor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Agder
Kontaktinformasjon

Ilmi Willbergh er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun har vært redaktør for flere antologier om allmenndidaktikk og har publisert i internasjonale tidsskrifter om danning, kompetanse, Wolfgang Klafkis didaktikk og innenfor klasseromsforskning. Hun tok doktorgraden i pedagogikk ved NTNU i 2008 med avhandlingen Mimesis, didaktikk og digitale læremidler. Avhandlingen er et pedagogisk-filosofisk verk som anvender allmenndidaktisk teori, hermeneutikk, medieteori og estetiske tilnærminger. Ilmi er medieviter fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet med nettbasert fjernundervisning og som forlagsredaktør.

 

Pål Aarsand
Hovedredaktør
Professor
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Kontaktinformasjon

Pål Aarsand er professor i pedagogisk sosiologi ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. Hans forskningsinteresser er knyttet til barns bruk av digitale teknologier og fenomener som spilling, lek, identitetsarbeid, digital kompetanse samt metodologiske spørsmål knyttet til kvalitative studier av barns hverdagsliv.

 

REDAKTØRER

  Karianne Franck
Redaktør
Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
Dronning Mauds Minne Høgskole
Kontaktinformasjon

Karianne Franck er ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning. Hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har hovedfokus på spesialpedagogikk i tidlig barndom. Karianne er sosialantropolog og har doktorgrad i tverrfaglig barneforskning fra Norsk senter for barneforskning ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er knyttet til blant annet forståelser av barn og barndom, grenselandet mellom normalitet og avvik, dokumentasjonspraksiser i barnehagen, kritisk funksjonshemmingsforskning, inkludering og spesialpedagogikk. 

 

Vegard Kvam
Redaktør
Professor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Kontaktinformasjon

Vegard Kvam er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved NLA Høgskolen. Kvam har sine forskningsfelt innen pedagogisk historie og filosofi. Han har publisert flere bøker og en rekke artikler som behandler ulike tema, men med særlig vekt på utdanningshistorie og faghistorie. I dag forsker han blant annet på pedagogisk-filosofiske spørsmål om hva som bør være utdanningens mål og innhold, samt foreldrerett og barnevern i historisk perspektiv.

 

  Anne-Li Lindgren
Redaktør
Professor
Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning
Stockholms universitet
Kontaktinformasjon

Anne-Li Lindgren is a professor of Child and Youth Studies with a focus on preschool at Stockholm University, Sweden, where she is deputy head of the department. Her current research focuses on childhood visualizations and child cultures in early childhood education in historical and contemporary perspectives. In addition, Lindgren is leading the four year project “Swedish sex education 1882-2014: Norms about sexuality in educational history research” (funded by the Swedish Research Council). The project focuses on sex education in compulsory and upper secondary schooling, and with an emphasis on sex education in relation to gender, age and sexuality as aspects of citizenship values.

 

  Dag Øystein Nome
Redaktør
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Agder
Kontaktinformasjon

Dag Øystein Nome arbeider som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han underviser i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring fra skole og barnehage. De senere årene har han skrevet en rekke artikler og bokkapitler om lek, danning, barndom og barnehage, blant annet boka Hverdagshendelsenes pedagogikk fra 2019 og Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehage fra 2021. Hans doktorgrad fra 2017 omhandler barn–barn-relasjoner i lek i småbarnsavdelinger.

 

  Lars Petter Storm Torjussen
Redaktør
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Kontaktinformasjon

Lars Petter Storm Torjussen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han disputerte i 2018 med avhandlingen Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault – eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Torjussen har en rekke publikasjoner hovedsakelig innenfor pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk filosofi. Han var med på å grunnlegge forskningsgruppen Pedagogiske grunnspørsmål (GRUNNPED) ved UiB. Siste utgivelser er Heideggers testamente (red.) (2019) og Grunnspørsmål i pedagogikken (2021, under utgivelse).

 

Rune Hausstätter
Redaktør
Instituttleder
Institutt for pedagogikk
Høgskolen i Innlandet
Kontaktinformasjon

Rune Hausstätter er professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også hatt professor 2 stilling ved Stockholm Universitet. Han har publisert en rekke bøker og artikler som retter seg mot inkluderende pedagogikk, spesialpedagogisk teori og politikk og profesjonsforståelse. Hausstätter har blitt engasjert i evalueringsoppdrag for å kvalitetssikre spesialpedagogiske studier i Norge og Danmark. Han var også med i utvalget bak NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

 

REDAKSJONSRÅD

Anders Burman, professor, Södertörns högskola 

Trude Evenshaug, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Peder Haug, professor emeritus, Høgskulen i Volda 

Cecilie Haugen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Tine Arntzen Hestbek, dekan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Ove Jakobsen, professor, Nord universitet

Vegard Johansen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU 

Idar Kjølsvik, professor, Nord universitet

Lars Emmerik Damgaard Knudsen, ph.d., lecturer, Århus Universitet

Andrew Kristiansen, professor, UiT – Norges arktiske universitet

Jan-Erik Mansikka, University lecturer, Helsingfors University 

Lene Nyhus, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge  

Kirsten Sivesind, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 

Kjetil Steinsholt, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Tom Are Trippestad, professor, Høgskulen på Vestlandet

Michael Uljens, professor, Åbo Akademi

Moira Von Wright, rektor, Åbo Akademi

 

GRUNNLEGGERE AV TIDSSKRIFTET

Maria Øksnes, professor (NTNU) 

Einar Sundsdal, førsteamanuensis (NTNU) 

Lars Løvlie, professor emeritus, (UiO)

 

Journal manager

Maria Rosted Braadland
Cappelen Damm Akademisk / NOASP, Kristiansand