Redaksjon

HOVEDREDAKTØRER

Ilmi Willbergh
Hovedredaktør
Professor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Agder
Kontaktinformasjon

Ilmi Willbergh er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun har vært redaktør for flere antologier om allmenndidaktikk og har publisert i internasjonale tidsskrifter om danning, kompetanse, Wolfgang Klafkis didaktikk og innenfor klasseromsforskning. Hun tok doktorgraden i pedagogikk ved NTNU i 2008 med avhandlingen Mimesis, didaktikk og digitale læremidler. Avhandlingen er et pedagogisk-filosofisk verk som anvender allmenndidaktisk teori, hermeneutikk, medieteori og estetiske tilnærminger. Ilmi er medieviter fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet med nettbasert fjernundervisning og som forlagsredaktør.

Pål Aarsand
Hovedredaktør
Professor
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Kontaktinformasjon

Pål Aarsand er professor i pedagogisk sosiologi ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. Hans forskningsinteresser er knyttet til barns bruk av digitale teknologier og fenomener som spilling, lek, identitetsarbeid, digital kompetanse samt metodologiske spørsmål knyttet til kvalitative studier av barns hverdagsliv.

REDAKTØRER

Karianne Franck
Redaktør
Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
Dronning Mauds Minne Høgskole
Kontaktinformasjon

Karianne Franck er ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning. Hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har hovedfokus på spesialpedagogikk i tidlig barndom. Karianne er sosialantropolog og har doktorgrad i tverrfaglig barneforskning fra Norsk senter for barneforskning ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er knyttet til blant annet forståelser av barn og barndom, grenselandet mellom normalitet og avvik, dokumentasjonspraksiser i barnehagen, kritisk funksjonshemmingsforskning, inkludering og spesialpedagogikk. 

Lars Petter Storm Torjussen
Redaktør
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Kontaktinformasjon

Lars Petter Storm Torjussen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han disputerte i 2018 med avhandlingen Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault – eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus. Torjussen har en rekke publikasjoner hovedsakelig innenfor pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk filosofi. Han var med på å grunnlegge forskningsgruppen Pedagogiske grunnspørsmål (GRUNNPED) ved UiB. Siste utgivelser er Heideggers testamente (red.) (2019) og Grunnspørsmål i pedagogikken (2021, under utgivelse).

Rune Hausstätter
Redaktør
Instituttleder
Institutt for pedagogikk
Høgskolen i Innlandet
Kontaktinformasjon

Rune Hausstätter er professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også hatt professor 2 stilling ved Stockholm Universitet. Han har publisert en rekke bøker og artikler som retter seg mot inkluderende pedagogikk, spesialpedagogisk teori og politikk og profesjonsforståelse. Hausstätter har blitt engasjert i evalueringsoppdrag for å kvalitetssikre spesialpedagogiske studier i Norge og Danmark. Han var også med i utvalget bak NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

Thomas Enemark Lundtofte
Redaktør
Lektor
Syddansk universitet
Kontaktinformasjon

Thomas Enemark Lundtofte er adjunkt i medievidenskab ved Syddansk Universitet. Hans ph.d.-afhandling fra 2019 omhandlede småbørns leg med tabletcomputere, og siden har hans forskning koncentreret sig om børns og unges praksisser med digitale medier på tværs af skole- og fritidsarenaer. Thomas er desuden studieleder for Syddansk Universitets masteruddannelse i børne- og ungdomskultur, og har erfaring som forskningskonsulent for den Europæiske Kommission under coronakrisen.

Charlotte Riis Jensen
Redaktør
Lektor
Institutt for Pædagoguddannelse
Københavns Professionshøjskole
Kontaktinformasjon

Charlotte Riis Jensen er ph.d. og lektor ved Københavns Professionshøjskole Institut for Pædagoguddannelse. Hun forsker i professionelles samarbejde på tværs med særligt fokus på børn, unge og voksne i udsatte positioner. Charlotte Riis Jensen er optaget af hvordan potentialerne og udfordringerne i de professionelles samarbejde på tværs har betydning for in-og eksklusionsprocesser i den social-og specialpædagogiske praksis. Riis Jensen har en række publikationer som hovedsageligt knytter sig til hendes forskningsinteresser. I 2019 disputerede hun med afhandlingen `Vejledning af lærere – en samskabende proces. Når lærere støttes i at udvikle inkluderende læringsmiljøer´. Riis Jensen deltaget i flere forskningsprojekter og er en af forfatterne bag bogen `Samarbejde om den inkluderende skole´, som udkom i februar 2022.

Jonas Qvarsebo
Redaktør
Lektor
Institutt for barndom, utbilding och samhälle
Malmö universitet
Kontaktinformasjon

Jonas Qvarsebo är docent och lektor i utbildningsvetenskap på institutionen Barndom, Utbildning, Samhälle, vid Lärande och Samhälle, Malmö Universitet. Hans forskningsintressen kretsar runt barndom, ungdom, fostran och utbildning ur historiska perspektiv. Han har särskilt intresserat sig för skolan som en arena där barn och ungdomar observerats, klassificerats och formats på olika sätt.

REDAKSJONSRÅD

Anders Burman, professor, Södertörns högskola 

Trude Evenshaug, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Peder Haug, professor emeritus, Høgskulen i Volda 

Cecilie Haugen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Tine Arntzen Hestbek, dekan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Ove Jakobsen, professor, Nord universitet

Vegard Johansen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU 

Idar Kjølsvik, professor, Nord universitet

Lars Emmerik Damgaard Knudsen, ph.d., lecturer, Århus Universitet

Andrew Kristiansen, professor, UiT – Norges arktiske universitet

Jan-Erik Mansikka, University lecturer, Helsingfors University 

Lene Nyhus, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge  

Kirsten Sivesind, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 

Kjetil Steinsholt, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Tom Are Trippestad, professor, Høgskulen på Vestlandet

Michael Uljens, professor, Åbo Akademi

Moira Von Wright, rektor, Åbo Akademi

GRUNNLEGGERE AV TIDSSKRIFTET

Maria Øksnes, professor (NTNU) 

Einar Sundsdal, førsteamanuensis (NTNU) 

Lars Løvlie, professor emeritus, (UiO)

TIDSSKRIFTSANSVARLIG

Niklas Sandberg
Cappelen Damm Akademisk / NOASP