Retningslinjer for personvern

Information in English below

Besøkere på nettstedet

I likhet med de fleste nettstedsoperatører samler Cappelen Damm inn informasjon som ikke er personidentifiserende. Dette er informasjon som nettlesere og servere gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkvalg, henvisende nettsted, og tidspunkt for hvert besøk. Cappelen Damms formål med å samle inn slik informasjon er å få en bedre forståelse av hvordan Cappelen Damms besøkere bruker nettsiden. Fra tid til annen kan Cappelen Damm frigi informasjon som ikke er personidentifiserende i aggregert form, f.eks. ved å publisere en rapport som viser hvordan nettsidene deres brukes.

Cappelen Damm samler også inn informasjon som er potensielt personidentifiserende, slik som Internet Protocol (IP)-adresser. Cappelen Damm bruker imidlertid ikke slik informasjon til å identifisere sine besøkende, og frigir ikke slik informasjon, bortsett fra under samme forhold som er beskrevet under.

Innsamling av personidentifiserende informasjon

Enkelte besøkere av Cappelen Damms nettsider samhandler med Cappelen Damm på måter som gjør det nødvendig for Cappelen Damm å samle personidentifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon Cappelen Damm samler, avhenger av hva slags samhandling det er snakk om. Vi ber for eksempel forfattere som skal betale publiseringsavgift om å oppgi visse detaljer. De som gjennomfører transaksjoner mot Cappelen Damm – for eksempel ved å betale publikasjonsavgift – blir bedt om å oppgi tilleggsopplysninger som inkluderer den personlige og økonomiske informasjonen som trengs for at transaksjonene skal kunne gjennomføres. Cappelen Damm samler kun inn den informasjonen som er nødvendig eller relevant for å tilfredsstille behovet besøkeren har for å samhandle med Cappelen Damm. Cappelen Damm frigir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under. Besøkende kan dessuten alltid nekte å oppgi personidentifiserende informasjon, men de advares da om at det kan hindre dem i å delta i visse nettsiderelaterte aktiviteter.

Aggregert statistikk

Cappelen Damm kan samle statistikk om besøkendes atferd på nettsidene. For eksempel kan Cappelen Damm overvåke de mest populære delene av nettstedet. Cappelen Damm kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre. Men Cappelen Damm oppgir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under.

Vern av en bestemt type personidentifiserende informasjon

Cappelen Damm oppgir potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon kun til de av sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som (i) trenger denne informasjonen for å behandle den på vegne av Cappelen Damm, eller for å gjøre tjenester tilgjengelig på Cappelen Damms nettsider, og (ii) som har samtykket i å ikke oppgi denne til andre. Noen av disse kan befinne seg utenfor ditt hjemland; ved å bruke Cappelen Damms nettsider går du med på at slik informasjon kan overføres til disse.

Cappelen Damm vil ikke leie ut eller selge potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon til noen som helst. Bortsett fra til sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, som beskrevet over, oppgir Cappelen Damm potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon bare når det er juridisk påkrevet, eller når Cappelen Damm er overbevist om at dette er nødvendig for å beskytte Cappelen Damms eiendom eller rettigheter, tredjeparter eller folk i alminnelighet.

Hvis du er registrert bruker av et av Cappelen Damms nettsteder og har oppgitt e-postadressen din, kan Cappelen Damm fra tid til annen sende deg en e-post for å informere deg om nye funksjoner, be deg om tilbakemelding, eller holde deg oppdatert på Cappelen Damms produkter og tjenester.

Cookies

En cookie, også kalt informasjonskapsel, er en liten tekstfil med brukerinformasjon som lagres på nettleseren din av nettstedene du besøker. Denne informasjonen blir igjen overført fra nettleseren til nettstedet hver gang du besøker siden. Cappelen Damm bruker cookies for å identifisere og spore besøkende, deres bruk av Cappelen Damms nettsider, og deres nettstedpreferanser. Besøkende hos Cappelen Damm som ikke ønsker å få cookies lagret på datamaskinen, bør før de bruker Cappelen Damms nettsider stille inn nettleserne sine til å avvise cookies. Dette kan medføre at enkelte av funksjonene på Cappelen Damms nettsider kanskje ikke vil fungere skikkelig uten hjelp av cookies.

Endringer i retningslinjer for personvern

Selv om de fleste endringer sannsynligvis vil være av liten betydning, kan Cappelen Damm endre sine retningslinjer for personvern fra tid til annen og etter Cappelen Damms eget forgodtbefinnende. Cappelen Damm oppfordrer besøkende til å sjekke denne siden regelmessig for å se etter endringer i retningslinjene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter enhver endring av retningslinjene bekrefter at du aksepterer endringene.

Takk til Automattic and Own Terms.

Privacy Statement

Website visitors

Like most website operators, Cappelen Damm collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. Cappelen Damm’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how Cappelen Damm’s visitors use its website. From time to time, Cappelen Damm may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.Cappelen Damm also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. However, Cappelen Damm does not use such information to identify its visitors, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to Cappelen Damm’s websites interact with Cappelen Damm in ways that require Cappelen Damm to gather personally-identifying information. The amount and type of information that Cappelen Damm gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask authors who are to pay a publication fee to provide certain details. Those who engage in transactions with Cappelen Damm – by paying publication fees, for example – are asked to provide additional information, including as necessary the personal and financial information required to process those transactions. In each case, Cappelen Damm collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with Cappelen Damm. Cappelen Damm does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Aggregated Statistics

Cappelen Damm may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, Cappelen Damm may monitor the most popular parts of the website. Cappelen Damm may display this information publicly or provide it to others. However, Cappelen Damm does not disclose personally-identifying information other than as described below.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

Cappelen Damm discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on Cappelen Damm’s behalf or to provide services available at Cappelen Damm’s websites, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using Cappelen Damm’s websites, you consent to the transfer of such information to them.

Cappelen Damm will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone. Other than to its employees, contractors and affiliated organizations, as described above, Cappelen Damm discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only when required to do so by law, or when Cappelen Damm believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of Cappelen Damm, third parties or the public at large.

If you are a registered user of a Cappelen Damm website and have supplied your email address, Cappelen Damm may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with Cappelen Damm’s products and services.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Cappelen Damm uses cookies to help Cappelen Damm identify and track visitors, their usage of Cappelen Damm website, and their website access preferences. Cappelen Damm visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using Cappelen Damm’s websites, with the drawback that certain features of Cappelen Damm’s websites may not function properly without the aid of cookies.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, Cappelen Damm may change its Privacy Policy from time to time, and in Cappelen Damm’s sole discretion. Cappelen Damm encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Thanks to Automattic and Own Terms.