Publiseringsavgift

Information in English below

Open Access innebærer at forskningspublisering er fritt tilgjengelig for alle lesere på internett, uten betaling eller annen form for tilgangskontroll. Dette betyr ikke at det er gratis å utvikle og publisere et Open Access-tidsskrift. Det påløper derfor en publiseringsavgift per fagfellevurderte artikkel som publiseres (Article Processing Charge - APC).

Publiseringsavgiften dekkes normalt av forfatterens institusjon eller av publiseringsmidler i forskningsprosjektet. De fleste nordiske universitet og høyskoler har opprettet publiseringsfond til å stimulere til og dekke kostnader til Open Access-publisering for sine ansatte.

Her finnes en oversikt over publiseringsfondene ved lærestedene.

I Norge har Forskningsrådet har opprettet et en stimuleringsordning (STIM-OA) for å fremme Open Access-publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende ved å dekke inntil 50% av institusjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på fem år (2015 - 2019).

Forfatteren(e) oppfordres til å ta kontakt med sine respektive institusjoner for informasjon om støtte fra publiseringsfond.

Du kan også lese mer om dette på våre hjemmesider

Publiseringsavgift i dette tidsskriftet

Å publisere i Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og kritikkmedfører en publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler.

For artikler opp til 6000 ord er avgiften NOK 12,000.- excl. moms

For artikler mellom 6000 og 8000 ord er avgiften NOK 14,000.- excl. moms

Tidsskriftet har ingen avgift på innsending av artikler til vurdering.

Fritak for publiseringsavgift

Tidsskriftet kan innvilge fullt eller delvis fritak fra publiseringsavgift for individuelle forfattere eller forfattergrupper fra lavinntektsland. Se nærmere beskrivelse av betingelser i den engelske teksten.

Også forfattere uten institusjonstilknytning kan søke om fullt eller delvis fritak fra publiseringsavgiften.

Det vil ikke bli innvilget fritak for manuskripter som allerede er under fagfellevurdering hos tidsskriftet, eller som har kommet enda lengre i prosessen.

Søknad om fritak fra publiseringsavgiften sendes til noasp@cappelendamm.no før innsending av manuskript. Søknaden må inneholde:

  • Artikkelens kategori (forskningsartikkel, debattartikkel, bokmelding el.)
  • Om søknaden gjelder fullt fritak, eller redusert avgift (angi maksimum sum man kan betale)
  • Vennligst oppgi hvordan forskningen er finansiert

Redaktører og fagfeller har ikke tilgang til forfatteres betalingsopplysninger, og er ikke involvert i beslutningen om å innvilge helt eller delvis fritak fra artikkelavgift.

Å trekke manus

Dersom manus trekkes etter at manus er ombrukket (men ikke ennå publisert) vil forfatteren bli fakturert for utgiftene, NOK 500 per side.

Publication fee

Publishing in this journal incurs an article processing charge (APC). VAT (25%) will be added to customers within Norway and the European Union, except non-Norwegian organizations that provide their VAT-number. 

Articles are divided in two categories.NOK 12,000.- excl. VAT for articles up to 6000 words.NOK 14,000.- excl. VAT for articles between 6000 and 8000 words.The journal does not have a submission fee.

Waivers

We offer a complete or partial fee waiver on a case-by-case basis for individual authors or author groups affiliated with a university or institute in Low-income or Lower-middle-income economies as defined by the World Bank. Please check the list here. If the author group includes researchers from universities or institutes in high-income economies, the publication fee will likely not be waived.

Please mail your request for a waiver of the publication fee to noasp@cappelendamm.no before submitting your manuscript. Requests for waivers for manuscripts that are already under peer review or have been typeset will not be granted. The corresponding author must send the following information in the letter of request, together with any supporting documents:

  • Manuscript title
  • Article category
  • Names and titles of all authorsInstitutional affiliations of all authors
  • Type of waiver requested: Partial (indicate the amount you can pay in EUR) or Full
  • Reason for waiver application

Please explain how the research has been funded Editors and reviewers have no access to author payment information. Inability to pay will not influence their editorial decision.

Withdrawal of manuscript

If you withdraw your manuscript after it has been typeset (but not yet published) you will be charged for the peer review and typesetting costs at a rate of NOK 500,- per page.

Publication fee

Publishing in the journal incurs a charge as described above. VAT (25%) will be added to customers within Norway and the European Union, except non-Norwegian organizations that provide their VAT-number.Letters to the Editor: Letters not exceeding 2 typeset pages are free of charge.The total sum will be charged to the author(s) upon acceptance of his/her (their) article.