Innlogging eller Registrer er påkrevet for sende inn bidrag og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes).
 • Jeg bekrefter at manus er utformet i tråd med tidsskriftets forfatterveiledning.
 • Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Dette manuskriptet – eller en svært lignende versjon – er ikke tidligere publisert, og er heller ikke under vurdering andre steder.
 • Det innsendte manuskriptet er originalt. Verken manuskriptet, tilhørende illustrasjoner, tilleggsmateriale eller deler av dette, er på noen måte i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Det innsendte manuskriptet inneholder ikke straffbare ytringer.
 • Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.
 • Ved innsending av forskningsartikkel bekrefter jeg at forskningen er i samsvar med forskningsetiske retningslinjer, samt med gjeldende lovgivning i landet der den er utført. Jeg bekrefter at alle nødvendige tillatelser og godkjenninger er innhentet, og at forskningen og publikasjonen er godkjent av relevant forskningsetisk komité / nemd der dette er påkrevd.
 • Det innsendte dokumentet er anonymisert. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering
  .
 • Tittelside lastes opp som et separat dokument. Se
  Forfatterveiledning
  .

Forfatterinstruks

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets forfatterveiledning.

 1. Manuskript: Du skal levere en komplett Word-fil inkludert sammendrag og nøkkelord, og med illustrasjoner og figurtekster plassert på korrekt sted i teksten. Manuskriptet skal være bearbeidet med tanke på språk og formatering, som forklart i forfatterveiledning.
 2. Artikler kan være på opptil 6000 ord. Artikler som skal fagfellevurderes, bør ikke overskride 6000 ord, inklusive referanser og sammendrag. 
 3. Anonymisering: Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten, og fjern forfatternavn fra dokumentets filegenskaper. Se: Hvordan sikre blind fagfellevurdering.
 4. Tittelside: For artikler til fagfellevurdering må du forsikre deg om at forfatterens identitet ikke avsløres for fagfellene. Last opp tittelsiden separat, som tilleggsmateriale.
 5. Sammendrag: Under innsending må du legge inn som metadata det samme sammendraget og nøkkelordene som står i manuskriptet.

Manuskript som sendes til tidsskriftet, må ikke være duplikat av tidligere publiserte arbeid, inklusive ditt eget. Manuskriptet må ikke være til vurdering andre steder. Merk at den forfatteren som sender inn manuskriptet, vil stå som kontaktperson gjennom hele prosessen og må selv ta ansvar for å formidle korrespondansen til eventuelle medforfattere.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Retningslinjer for personvern og dataforvaltning.