MÅL OG PROFIL

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Pedagogikken – historisk og aktuelt – tegner tidsskriftets emnekrets. Tidsskriftet skal være et sted for nytenkende og skarpe analyser som åpner for nye perspektiver på pedagogiske problemstillinger og institusjoner. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et vitenskapelig Open Access-tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet ønsker også å publisere tekster som ikke er fagfellevurderte. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal være relevant for en bred leserskare. Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogisk tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen. Det kritiske perspektivet peker på den nødvendige analyse av og diskusjon om pedagogisk teori og praksis. Hensikten er å skjerpe den pedagogiske tenke- og handlemåte i retning av respekt for menneskeverdet og naturen, rettferdighet, demokrati, solidaritet, toleranse og medmenneskelighet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk ønsker å bidra til en offentlighet der pedagogikkens ulike normative, samfunnsmessige, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner kan settes under debatt.

Tidsskriftet skal være et kritisk hus med mange innganger og utganger til forståelse av pedagogikkens mangefasetterte virke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk analyserer, diskuterer og formidler på tvers av institusjonelle og faglige skillelinjer.