Information in English below

Mål og profil

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Pedagogikken – historisk og aktuelt – tegner tidsskriftets emnekrets. Tidsskriftet skal være et sted for nytenkende og skarpe analyser som åpner for nye perspektiver på pedagogiske problemsstillinger og institusjoner. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet vil også publisere tekster som ikke er fagfellevurderte. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal være relevant for en bred leserskare. Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen. Det kritiske perspektivet peker på den nødvendige analyse av og diskusjon om pedagogisk teori og praksis. Hensikten er å skjerpe den pedagogiske tenke- og handlemåte i retning av respekt for menneskeverdet og naturen, rettferdighet, demokrati, solidaritet, toleranse og medmenneskelighet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk ønsker å bidra til en offentlighet der pedagogikkens ulike normative, samfunnsmessige, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner kan settes under debatt.

Tidsskriftet skal være et kritisk hus med mange innganger og utganger til forståelse av pedagogikkens mangefasetterte virke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal analysere, diskutere og formidle på tvers av institusjonelle og faglige skillelinjer.

Focus and Scope

Nordic Journal of Pedagogy and Critique will create an arena for considered and critical analysis of educational and developmental processes. Pedagogy – historical and current – delineates the range of subjects the journal covers. It will be a place for new ideas and generate analyses that advance fresh perspectives on pedagogical issues and institutions.

The journal’s ambition is to contribute to the discourse on pedagogical ideas and practice through articles with a well-reasoned approach. The critical perspective indicates the necessary analysis of and discussion about pedagogical theory and practice. The objective is to hone pedagogical modes of thought and action in the direction of respect for human worth and nature, justice, democracy, solidarity, tolerance and humanity.

Nordic Journal of Pedagogy and Critique aims to contribute to a forum where pedagogy’s various normative, social, historical, cultural and political dimensions can be debated. The journal will be a critical home with many points of entry into an understanding of pedagogy’s multifaceted activity.