Elever med skolevegring: Hvilke faktorer kan ha betydning for at de kommer tilbake til skolen?

Forfattere

  • Marie-Lisbet Amundsen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Jens B. Grøgaard Universitetet i Sørøst-Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5480

Sammendrag

Studien omfatter 673 foresatte til barn som strever med skolevegring. Den ble gjennomført som en web-basert studie i 2021, og informantene ble rekruttert ved hjelp av snøballmetoden. Vi ønsket å se nærmere på hvordan barna trivdes da de gikk i barnehagen, og hvilke faktorer som kan bidra til at de kommer tilbake til skolen. Utgangspunktet for studien er følgende problemstilling: Hvilke faktorer kan ha betydning for at barn som strever med skolevegring kommer tilbake på skolen?

Funnene viser at barna trivdes og fant seg til rette i barnehagen. Det var i møte med skolen at problemene viste seg. Når det gjelder barna som har kommet helt eller delvis tilbake til skolen har disse bedre relasjoner til lærerne, de er tryggere på skolen, flere har venner på skolen, færre er redde for å snakke høyt i klassen, og flere deltar på fritidsaktiviteter.

Gode relasjoner til lærerne og det at det tilrettelegges for faglig mestring i skolehverdagen, har stor betydning for hvorvidt barna kommer tilbake. I denne forbindelse er det verdt å merke seg at tre av fire foresatte mener deres barn ville profittert på en mer praktisk orientert undervisning.

English abstract

Which factors can be meaningful for students struggling with absenteeism?

The study includes 673 parents of children struggling with school refusal. It was conducted as a web-based study in 2021, and the informants were recruited using the snowball method. We wanted to take a closer look at how the children enjoyed themselves when they went to kindergarten, and which factors could contribute to them returning to school. The starting point for the study is the following question: What factors can be important for children who struggle with school refusal to return to school?

The findings show that the children enjoyed kindergarten. It was in the meeting with the school that the problems became apparent. As for the children who have fully or partially returned to school, they have better relationships with their teachers, they are safer at school, more have friends at school, fewer are afraid to speak loudly in class, and more participate in extracurricular activities.

Good relationships with the teachers and the fact that arrangements are made for academic mastery in everyday school life are of great importance to whether the children return. In this text, it is worth noting that three out of four parents believe their children would benefit from a more practically oriented education.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-05

Hvordan sitere

Amundsen, M.-L., & Grøgaard, J. B. (2023). Elever med skolevegring: Hvilke faktorer kan ha betydning for at de kommer tilbake til skolen?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5480

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

barnehage, relasjon til lærer, faglig mestring, vennskap, fritidsaktiviteter