Terror og opplysning: Danning til medborgerskap etter 22. juli

Forfattere

  • Tomas Stølen NLA Høgskolen Bergen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3411

Sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å drøfte terroren den 22. juli 2011 fra et danningsperspektiv. Jeg begynner med å gjøre noen betraktninger om hovedtendenser i hvordan denne opprivende begivenheten behandles i biografisk og akademisk litteratur. Deretter tar jeg for meg påstanden om at 22. juli beviser viktigheten av å danne individer til kritisk tenkning slik at de kan delta i et deliberativt demokrati. Jeg hevder at et perspektiv som dette ikke tilstrekkelig. Jeg fortsetter med å skissere Anders Behring Breiviks danningsprosess. Omsorgssvikten han utsettes for tidlig i livet viser seg å være av stor betydning, men jeg hevder også at det er god grunn til å se nærmere på betingelsene for hans danning som voksen i et samfunn som vårt. Med disse undersøkelsene som bakgrunn avslutter jeg med noen refleksjoner om hva tilfellet Breivik kan bety for hvordan vi forstår begrepet om medborgerskap.

English abstract

Terror and enlightenment: Citizenship education after July 22

The purpose of this article is to discuss the terror that unfolded on July 22, 2011, from an educational perspective. I begin by making some observations about main tendencies in how this harrowing event is treated in biographical and academic literature. Thereafter, I consider the claim that July 22 proves the importance of educating individuals in critical thinking so that they can participate in a deliberative democracy. I claim that such a perspective is not sufficient. I proceed by delineating the formation process of Anders Behring Breivik. The lack of care in his early life turns out to be of great importance, but I also claim that there is good reason to look more closely at the conditions for his formation as an adult in a society like ours. With these investigations as a background, I end with some reflections on what the Breivik case could mean with respect to how we understand the concept of citizenship.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-21

Hvordan sitere

Stølen, T. (2022). Terror og opplysning: Danning til medborgerskap etter 22. juli. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3411

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

deliberasjon, fellesskap, erfaring, tingliggjøring, subjektivitet