Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?

Forfattere

  • Ingrid Holmedahl Hermstad NTNU Samfunnsforskning, Norge
  • Jørgen Smedsrud Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Norge
  • Ingunn Dahler Hybertsen NTNU & NTNU Samfunnsforskning, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3386

Sammendrag

Sårbarhetsbegrepet har fått en større plass i norsk offentlig debatt i forbindelse med koronapandemien, og de sårbare elevene har blitt løftet frem i diskusjoner om skolenes håndtering av pandemien. Artikkelen setter søkelyset på hvordan begrepet ble fortolket av ulike aktører i og rundt skolen, og hvilke mulige konsekvenser dette hadde for inkludering i perioden med skolestengning. Vi spør hvilke konsekvenser ulike forståelser av begrepet sårbare elever har for inkluderende praksis. Det empiriske materialet omfatter 27 intervjuer med skoleeiere, skoleledere, lærere og støttesystem i seks ulike kommuner og er supplert med dokumenter fra sentrale myndigheter. Resultatene viser at begrepet sårbare barn og unge ble innsnevret av myndighetene i denne perioden. Samtidig åpnet begrepet i nasjonale veiledere for ulike forståelser hos aktørene og dermed et mulighetsrom for tilpasning til lokale praksiser på skolene og en prioritering av enkeltgrupper. Studien bidrar med ny innsikt i fortolkninger av sårbarhetsbegrepet under koronapandemien og mulige konsekvenser for inkludering når rammebetingelsene endres. 

English abstract

Understanding the concept of vulnerable pupils during the COVID-19 pandemic: From inclusion in the classroom to scope for opportunity?

The concept of vulnerability has been subject to more attention in the Norwegian public debate following the outbreak of the COVID-19 pandemic, and a spotlight was shone on vulnerable pupils in discussions about how schools handled the pandemic. This article sheds light on how this concept was interpreted by different actors in and around schools, and what possible consequences this had for inclusion during the period of school lockdown. The question posed is what consequences the different understandings of the concept of vulnerable pupils have in terms of inclusive practice. The empirical material consists of 27 interviews with school owners, school leaders, teachers, and support systems in six municipalities, and is supplemented with documents from central authorities. The results show that the concept of vulnerable children and young people was narrowed by the authorities during the period. At the same time, the concept was perceived as providing room for manoeuvre to select from among various provisions at the respective schools and priorities of individual groups. The study provides new insight on interpretations of the concept of vulnerability during the COVID-19 pandemic, and possible consequences for inclusion when the environment changes.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Hermstad, I. H., Smedsrud, J., & Hybertsen, I. D. (2022). Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3386

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

sårbare elever, begrepsfortolkning, skolestengning, inkluderende skole, vulnerable pupils, concept interpretation, school lockdown, inclusive schools