Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

  • Dag Nome Universitetet i Agder

Sammendrag

Artikkelen drøfter Rudolf Steiners vektlegging av kroppslighetens betydning i skolen med bakgrunn
i analyser av foredragsrekken Oppdragelsen og tidens åndsliv holdt i 1923 i Ilkley, England (Steiner,
1986). Beskrivelsene av kroppens betydning for barns danningsprosesser i foredragene blir her
drøftet i lys av annen samtidig reformpedagogisk tenkning. Intensjonen er å se hvorvidt Steiners
verdsetting av kropp og bevegelse i skolen kan være et relevant bidrag til dagens utdanningspolitiske
debatt. Steiner betonte kroppslige prosesser som et fundament for mentale prosesser. Han mente
skolen burde gi kropp og bevegelse en sentral plass blant skolens kunstneriske arbeidsformer og
anse dem som viktige instrumenter for helhetlige danningsprosesser. Eurytmifaget står her sentralt.
Steiners pedagogiske foredrag blir i artikkelen forstått som et eksempel på en tenkning om skole
som strekker seg ut over et snevert læringsfokus.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Dag Nome, Universitetet i Agder

Assistant professor

Department of education and humanities

Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Nome, D. (2019). Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1416
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
Steinerpedagogikk, kroppslighet, danning, utdanningskritikk, Waldorf education, embodiment, bildung, critique of education