Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

  • Dag Nome Universitetet i Agder

Sammendrag

Artikkelen drøfter Rudolf Steiners vektlegging av kroppslighetens betydning i skolen med bakgrunn
i analyser av foredragsrekken Oppdragelsen og tidens åndsliv holdt i 1923 i Ilkley, England (Steiner,
1986). Beskrivelsene av kroppens betydning for barns danningsprosesser i foredragene blir her
drøftet i lys av annen samtidig reformpedagogisk tenkning. Intensjonen er å se hvorvidt Steiners
verdsetting av kropp og bevegelse i skolen kan være et relevant bidrag til dagens utdanningspolitiske
debatt. Steiner betonte kroppslige prosesser som et fundament for mentale prosesser. Han mente
skolen burde gi kropp og bevegelse en sentral plass blant skolens kunstneriske arbeidsformer og
anse dem som viktige instrumenter for helhetlige danningsprosesser. Eurytmifaget står her sentralt.
Steiners pedagogiske foredrag blir i artikkelen forstått som et eksempel på en tenkning om skole
som strekker seg ut over et snevert læringsfokus.

ABSTRACT

English title: Divine Gymnastics - The Significance of the Body in Rudolf Steiner's Pedagogy

This article discusses how Rudolf Steiner’s belief in the importance of the body and movement in
school comes across in his book Oppdragelse og tidens åndliv (1986) a collection of public lectures
held in 1923 in Ilkley, England. I will juxtapose Steiner’s descriptions of the body’s significance for
children’s processes of bildung with other ideas of reform pedagogy. My intention is to see whether
Steiner’s appreciation of the body and movement in school can be of relevance to today’s debate on
educational policy. Steiner views bodily processes as a foundation for mental processes and argues
that one should make movement a central part of schools’ artistic work and view it as a contribution
to the holistic processes of bildung. In the lectures, he places special emphasis on eurythmy as a
school subject. The conclusion is that Steiner’s lectures contribute to viewing education as something
more than knowledge-acquisition.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Dag Nome, Universitetet i Agder

Assistant professor

Department of education and humanities

Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Nome, D. (2019). Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1416
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
Steinerpedagogikk, kroppslighet, danning, utdanningskritikk, Waldorf education, embodiment, bildung, critique of education