Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena

  • Dag Nome Universitetet i Agder

Sammendrag

Denne artikkelen belyser små barns utprøvinger av sitt sosiale handlingsrepertoar basert på mikroetnografiske analyser av videobservasjon fra to norske småbarnsavdelinger. Det tas til orde for å beskrive dette som utprøvinger av rollen som aktør i et offentlig liv og samtidig kunne etablere ulike typer mer private relasjoner med klare grenser mot en felles offentlighet utenfor, og det undersøkes hvordan barn kan mestre kunsten å bevege seg mellom disse to ulike rollene. Artikkelen peker på barnehagen som en særskilt institusjonell kontekst preget av eierløse ting og steder som barna hele tiden må tilegne seg midlertidig bruksrett over. Dette preger hvordan barnas sosiale utprøvinger arter seg. Det innebærer bruk av private gjenstander, invitasjoner hjem til hverandre og ulike måter å beskytte eksklusive relasjoner og aktiviteter på. Denne kunnskapen gjør at begrepet vennskap brukt om barns relasjoner med jevnaldrende ofte innebærer en forenkling av en kompleks sosial virkelighet og hva sosial læring for et liv i institusjon innebærer.

ABSTRACT

English title: Friendship between Toddlers as Private Relations in a Public Arena

This article investigates the development of a social repertoire among toddlers in kindergarten based on micro-ethnographic analysis from two Norwegian kindergarten-groups. This social repertoire includes what is tentatively called the role as part of a public life and the role as part of different private situations, and it shows how a child manages to alternate between these two roles. The article argues that the kindergarten is an institutional context characterized by ownerless things and places by which the children only acquire temporary ownership. This affects how their interactions develop. It includes the use of private things, invitations home, and different ways of protecting their exclusive relationships and activities. Consequently, this finding indicates that the concept of friendship used in their interactions implies a simplification of a complex social reality and what social learning for a life in institutions entails.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Dag Nome, Universitetet i Agder

Assistant professor, Department of education and humanities

Publisert
2018-02-22
Hvordan sitere
Nome, D. (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.651
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
toddlers, kindergarten, sociology of childhood, friendship