Kulturen som speiles i dialogene – betydningen av en felles barnehagekultur i flerkulturelle barnehager

Forfattere

  • Katrine Giæver OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4056

Sammendrag

Barnehagen skal legge til rette for at barn gjennom dialog og samspill støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 23). Dette innebærer at personalet gir rom for varierte uttrykksformer og tolker barnas ytringer i kontekst, ut fra et felles kulturgrunnlag. I denne artikkelen diskuterer forfatteren hvordan felles kultur gir grunnlag for tolkning av utsagn fra barn som er i ferd med å lære et nytt språk. I lys av teoretiske perspektiver fra Hannah Arendt og Mikhail Bakhtin, analyseres utsagn fra to barnehagebarn som er nye i det norske språket. Forfatteren argumenterer for at en felles barnehagekultur kan støtte tolkning av barns utsagn og kompensere for mangel av presise ord og uttrykk på norsk. For å inkludere alle barn i dialoger i barnehagen, er det derfor viktig å utvikle et felles kulturgrunnlag som åpner for gjensidig forståelse av barns ytringer.

English abstract

The Culture Reflected in the Dialogues − the Importance of a Shared Culture in Multicultural Kindergartens

Kindergarten shall ensure that through dialogue and interaction, the children shall be helped to communicate, participate, listen, understand, and create meaning (Ministry of Education, 2017, p. 23). Staff in kindergarten must open for various expressions and interpret children’s utterances in context, leaning on a common foundation. In this article, the author discusses how common culture makes a foundation for interpreting utterances from children who are learning the Norwegian language. In the light of theoretical perspectives from Hannah Arendt and Mikhail Bakhtin, two different utterances from children in kindergarten are analyzed. The author argues that a common foundation of understanding can support the interpretation of children’s utterances and compensate for lacking precise words and expressions in Norwegian. It is crucial to include all children in dialogues in kindergarten to develop a common foundation that opens a mutual understanding of children’s utterances.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-05-22

Hvordan sitere

Giæver, K. (2023). Kulturen som speiles i dialogene – betydningen av en felles barnehagekultur i flerkulturelle barnehager. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.4056

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

flerkultur, hypermangfold, flerspråklighet, fellesgrunnlag