Friluftslivslærarar sin profesjonskunnskap i lys av omgrepa pedagogisk risiko og pedagogisk virtuositet

Forfattere

  • Inger Margrethe Tronstad Nord universitet, Norge
  • Petter Erik Leirhaug Norges idrettshøgskole
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3685

Sammendrag

Denne artikkelen drøftar om omgrepa pedagogisk risiko og pedagogisk virtuositet kan seie noko om profesjonskunnskapen hos friluftslivslærarar som har elevar med på tur over fleire døgn. Det er brukt data frå semistrukturerte djupneintervju med 18 friluftslivlærarar i vidaregåande skole og folkehøgskole for å klargjere pedagogisk risiko og virtuositet frå eit praksisperspektiv. Analysen er ein innhaldsanalyse i ein hermeneutisk tradisjon innanfor dei vitskaps- og kunnskapsteoretiske rammene som Alvesson og Sköldberg (2017) skildrar. Etter ein induktiv analyseinngang blir materialet diskutert i lys pedagogisk risiko og virtuositet som to overordna sorteringsomgrep henta frå Gert Biesta (2014). Resultata viser at friluftslivslærarar med lang erfaring uttrykker i større grad å ha utvikla ro og overblikk som gir rom for pedagogisk risiko. Friluftsliv har ein eigenart med ofte krevjande situasjonar, der objektiv fare overstyrer og reduserer moglegheitene for problemløysande tilnærmingar og progressiv pedagogikk. Med auka erfaringsnivå og lengre fartstid verker friluftslivslæraren å utvikle ein praksis som gir meir rom for å vere virtuos. Dette har basis i ein personleg opparbeida tryggleik i rolla, ei redefinering av pedagogisk formål og overskot til å vurdere elevar og situasjonar.

English abstract

Friluftsliv teachers' professional knowledge with pedagogical risk and pedagogical virtuosity as a lens

This article discusses whether the concepts of pedagogical risk and pedagogical virtuosity can say something about the professional knowledge of friluftsliv teachers. Data from semi-structured in-depth interviews with 18 friluftsliv teachers in upper secondary and folk high schools have been used to shed light on pedagogical risk and virtuosity from a practice perspective. The analysis is a content analysis in a hermeneutic tradition within the science and knowledge theory framework that Alvesson and Sköldberg (2017) describe. After an inductive analysis input, the material is discussed in the light of pedagogical risk and virtuosity as two overriding sorting concepts taken from Gert Biesta (2014). The results show that friluftsliv teachers with long experience express more than they have developed an overview that allows for pedagogical risk. Friluftsliv often includes demanding situations where objective danger overrides and reduces the possibilities for problem-solving approaches and progressive pedagogy. With increased experience, the friluftsliv teacher develops a practice that gives more room to be virtuoso. This is based on a personally developed confidence in the role, a redefinition of pedagogical purpose, and a surplus to assess students and situations.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-23

Hvordan sitere

Tronstad, I. M., & Leirhaug, P. E. (2022). Friluftslivslærarar sin profesjonskunnskap i lys av omgrepa pedagogisk risiko og pedagogisk virtuositet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3685

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

pedagogisk risiko, virtuositet, profesjonskunnskap, friluftslivspedagogikk