‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen

Forfattere

  • Knut Vesterdal Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3490

Sammendrag

Denne artikkelen belyser hvilken rolle internasjonale spørsmål og globale forhold har for et utvalg samfunnsfaglærere i videregående skole forut for fagfornyelsen, og hvilke hensikter og formål som knyttes til slik undervisning. Internasjonale spørsmål og tematikk knyttet til globale forhold har vært en integrert del av samfunnsfagene i norsk skole og blir framhevet som ett av flere aspekter ved skolens dannelsesoppdrag, også etter fagfornyelsen. Det er imidlertid uklart hvilken rolle global læring faktisk har i praksis, og hvilke formål lærerne har med å undervise i tematikken. Gjennom en kvalitativ intervjustudie analyseres disse problemstillingene i lys av kritiske tilnærminger til global bevissthet og globalt medborgerskap. Studien viser at lærerne betrakter internasjonale forhold og globale spørsmål som en viktig og nødvendig del av samfunnsfaget, og dette blir knyttet til en utvidet, «kosmonasjonal» medborgerskapsforståelse. Samtidig er det primært en «myk» og veldedighetsbasert tilnærming til global bevissthet som trer fram, mens de kritisk-strukturelle og deltagende perspektivene på global bevissthet er mindre synlige selv om disse også er til stede, spesielt i møte med bærekraftstemaer.

English abstract

“They need some kind of awakening!” Teachers’ perspectives on global learning in upper secondary schools

This article sheds light on the role of international issues and global conditions for a selection of social studies teachers in upper secondary school prior to the new 2020 curriculum, and the purposes associated with such teaching. International issues have been an integral part of the social studies in Norwegian schools and are highlighted as one of several aspects of the school’s educational mission, also after the subject’s curriculum renewal. However, it is unclear what role global learning actually has in practice, and what purposes teachers have in teaching these topics. Through a qualitative interview study, these issues are analyzed in the light of critical approaches to global awareness and global citizenship. The study shows that teachers regard international issues and global conditions as an important and necessary part of the social studies subject, and this is linked to an expanded, “cosmonational” understanding of citizenship. At the same time, it is primarily a “soft”, charity-based approach to global awareness that emerges, while the critical-structural and participatory perspectives on global awareness are less visible, although these are also present, particularly concerning topics related to sustainability.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-02-04

Hvordan sitere

Vesterdal, K. (2022). ‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3490

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

global bevissthet, medborgerskap, samfunnsfaglærere, formål, global awareness, citizenship, social studies teachers, purposes