Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning

Forfattere

  • Hege Knudsmoen OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Sølvi Mausethagen OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Cecilie Dalland OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Sammendrag

I denne artikkelen studerer vi ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning, slik de kommer til uttrykk på kommune- og skolenivå. Basert på analyser av intervjudata fra ledere i kommunale grunnskoler i tre kommuner finner vi at disse strategiene primært blir knyttet til to områder: kompetanseutvikling og elevenes læringsutbytte. Et tredje område, som delvis overskrider de to første, knyttes til tilpasset opplæring. Disse strategiene bidrar til at det er situerte perspektiver på inkludering som er i forgrunn for ledernes strategier, mens mer generelle perspektiver på inkludering kommer i bakgrunnen. Å styrke slike perspektiver knyttet til hva inkluderende undervisning skal og kan være, handler også om å gjøre inkludering i større grad til en kunnskapsmessig driver i ledernes strategier for skoleutvikling.

English abstract

Leadership strategies for the development of inclusive teaching

In this article, we study established leadership strategies for the development of inclusive education as they are expressed at the municipality and school levels. Based on analysis of interview data from municipality leaders and school leaders in three municipalities, we find that these strategies are primarily linked to two areas, namely competence development and the students’ learning outcomes. A third area, which in part exceeds the first two, is that leadership strategies are first and foremost linked to strengthening the students’ adapted education. The fact that the strategies are linked to adapted education to such an extent contributes to the fact that situated perspectives on inclusion come to the fore in the leaders’ strategies, while more general perspectives on inclusion fade into the background. Strengthening such perspectives related to what inclusive education should and can be is also about making inclusion to a greater extent an epistemic driver in the leaders’ strategies for school development.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Sølvi Mausethagen, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge

Sølvi Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjon, utdanningspolitikk og styring, og har publisert en rekke artikler om disse temaene internasjonalt og nasjonalt.

Cecilie Dalland, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge

Cecilie Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt grunnskole- og faglærerutdanning OsloMet. Hennes forskningsinteresser er knyttet klasseromsforskning, som elever og selvregulert læring, muntlige framføringer i klasserommet, seksåringer i skolen, overgangen barnehage-skole og hjemmeskole under Covid-19. Hun har publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Knudsmoen, H., Mausethagen, S., & Dalland, C. (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

inkludering, inkluderende undervisning, ledelse, skjønnsutøvelse, inclusive, inclusive teaching, leadership, discretion