Hur skolor kan utveckla elevers funktionella kunskaper – en nordisk forskningsöversikt om undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning

Forfattere

  • Ingrid Olsson Uppsala universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3409

Sammendrag

Syftet med denna systematiska forskningsöversikt var att sammanställa och analysera forskning i Norden rörande undervisningsmetoder i skolan för att utveckla funktionella kunskaper hos elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Funktionella kunskaper innefattade kunskaper som underlättar inkludering i form av aktivt och självständigt demokratiskt deltagande i samhället. En systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar inom området med fokus på elever i åldrarna 10–20 år gav 20 artiklar. Artiklarnas kunskapsbidrag analyserades med hjälp av den didaktiska triangelns hörnstenar (pedagogen, eleven och kunskapsinnehållet) och Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies (SMART). Resultaten visade att forskning om pedagogen handlar om pedagogens förhållningssätt och beteende samt om användandet av pedagogiskt material. Forskning om eleven bidrar med kunskap om elevens självbild/självförtroende, självbestämmande, förmåga att hantera tid och individuella utvecklingsplaner. Forskning om kunskapsinnehållet handlar om utbildning inom olika skolämnen och om policydokument. En stor brist som identifierades var att det endast finns lite nordisk forskning. Artiklarna är sällan citerade. De bidrar främst med kunskap om ”vad som fungerar” och inte med kunskap inom ett kritiskt och ett hermeneutiskt teoretiskt perspektiv. Resultaten diskuteras i relation till hur forskning och utbildning kan utvecklas för att bidra till aktivt och självständigt demokratiskt deltagande för personer med IF.

English abstract

How schools can develop students’ functional skills – a Nordic research review on education of students with intellectual disabilities

The purpose of this systematic research review was to synthesize and analyze research in the Nordic countries on how to teach functional skills to students with intellectual disability (ID). Functional skills facilitate inclusion and democratic participation in society. A systematic search for scientific literature, on students aged 10–20 years, yielded 20 articles. The knowledge contributions of these articles were analysed using the corner stones of the Didactic Triangle (teacher, student, and content) and the Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies (SMART). The results showed that research about the teacher adds knowledge about teachers’ attitudes and behaviours and about using pedagogical materials. Research about the student contributes with information about the student’s self-confidence, self-determination, time-management, and individual education plans. Research about content adds knowledge about various school subjects and policy documents. A major shortcoming that was identified was that there is limited Nordic research. The articles have generated few citations. Most articles contribute with knowledge about “what works”, few articles contribute with knowledge within the critical and the hermeneutical theoretical perspectives. The findings are discussed in relation to how research and education can be developed to facilitate inclusion and democratic participation in society for individuals with ID.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Olsson, I. (2022). Hur skolor kan utveckla elevers funktionella kunskaper – en nordisk forskningsöversikt om undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3409

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

systematisk översikt, didaktiska triangeln, inkludering, lärare, specialpedagogik, systematic review, Didactic Triangle, inclusion, teacher, special needs education