Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse

Forfattere

  • Trine Anker MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
  • Claudia Lenz MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2358

Sammendrag

I denne artikkelen utforsker vi undervisning i et kurs i samfunnfag- og KRLE-didaktikk, med mål om å utvikle lektorstudenters profesjonsetiske forståelse relatert til diskriminering og rasisme i skolen. I undervisningen brukes blant annet den franske filmen Klassen (orig. Entre les murs) som en case for å studere andregjørings- og ekskluderingsmekanismer i et flerkulturelt klasserom. Materialet for analysen er studenttekster som ble skrevet med utgangspunkt i filmen og som tar for seg utvalgte problemområder fra filmen. Vi analyserer hvordan studentene bruker de teoretiske perspektivene de har møtt i undervisningen. I besvarelsene beskriver mange av studentene et bredt spekter av årsaksfaktorer som forklaringer på konfliktene i filmen, mens handlingsstrategiene som identifiseres er konsentrert om lærerens muligheter i møte med den enkelte eleven i klasserommet. Studentene viser derved en nyansert forståelse av de maktmekanismene som er i spill, samtidig som veldig få bruker denne forståelsen til å utlede strategier som peker mot endring på institusjons- og systemnivå. Med dette kan studentenes profesjonsetiske handlingsorientering beskrives som tynn og individualisert, noe som bekrefter tendenser i tidligere forskning på profesjonsetisk forståelse blant lærere. Avslutningsvis rettes et kritisk blikk mot egen undervisning og mulige forklaringer på hvorfor studentenes framskriving av handlingsperspektiver fremstår som individualiserte, samt muligheter til å styrke en bredere handlingsorientering gjennom kritisk og normkritisk pedagogikk. Artikkelen illustrerer dermed hvordan nærlesing av studenttekster kan brukes til å utvikle undervisning gjennom forskningsbasert kollegialt samarbeid.

English abstract

A teacher’s power and defeat encountering a diverse classroom – analyzing teacher students’ understanding of professional ethics

The article explores a teaching unit in a course on didactics in Christian and other religious and ethical education (Norwegian acronym: KRLE) and Social Studies, aiming to develop teacher students’ understanding and application of professional ethics related to a case involving issues of othering and racialized power relations in a classroom. We analyze student responses to an assignment, with a particular focus on how they apply theoretical perspectives from preceding lectures. The assignment was based on the French movie The Class (orig. Entre les murs), following a teacher at a school in the suburbs of Paris through one school year, and the conflicts in the classroom that emerge. In their responses to the assignment, many of the students described a wide variety of causal factors as explanations for the conflict level, while mainly concentrating on the teachers’ improving relations to the students in the specific classroom when presenting strategies of solving the challenges. The students thus show a nuanced understanding of the power mechanisms at play, while in limited ways identifying strategies pointing to change at the institutional level. Generally, we find a ‘thin’ and individualized understanding of professional ethics in these responses, which reflects findings in earlier research on professional ethics among teachers. Concluding, we reflect critically on factors in our own teaching which might have contributed to the students’ individualized perspectives, as well as on possible ways of strengthening a ‘thick’ understanding of professional ethics through our teaching practice, including norm-critical and transformative perspectives. The article also demonstrates how a close reading of student responses can form the basis for collaborative and research based development of teaching practice in teacher education.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Anker, T., & Lenz, C. (2021). Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2358

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

profesjonsetikk, andregjøringsmekanismer, læreres handlingsalternativer, makt- og normkritisk pedagogikk