Norske elevers konseptualisering av rasismebegrepet

  • Fredrik Stenhjem Hagen Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer en studie av hvordan norske elever konseptualiserer rasismebegrepet basert på fokusgruppeintervjuer med elever på ungdomstrinnet. Studien tar utgangspunkt i ideen om at det finnes en rekke ulike måter å definere begrepet rasisme på, og at disse ulike måtene medfører ulik forståelse av hvordan rasisme materialiseres i samfunnet. Undersøkelsen viser at de sentrale momentene i elevenes rasismebegrep er at rasisme for dem har et uklart epistemologisk grunnlag, at det har et individuelt utgangspunkt og at dagens Norge er et post-rasistisk samfunn. Denne konseptualiseringen av rasismebegrepet gjør at elevene velger å beskrive sentrale potensielt rasistiske hendelser i samtiden som ikke-rasistiske.

Norwegian pupils’ conceptualisation of racism

Based on focus group interviews with pupils in secondary schools, this article presents an inquiry
on how Norwegian pupils conceptualise the concept of racism. The idea that there is a range of
different definitions of racism, and that these different definitions will lead to different ideas about
how racism is materialised, is central to the study. The study shows that the dominant features in
the pupils’ conceptualisation of racism is the idea that racism has an uncertain epistemological
foundation, that racism primarily refers to acts by and against individuals and that Norway is a
post-racial society. This conceptualisation excludes many potentially racist phenomenon from the
term racism.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-06-30
Hvordan sitere
Hagen, F. S. (2021). Norske elevers konseptualisering av rasismebegrepet . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2269
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
rasisme, kritisk pedagogikk, høyreekstremisme, antirasisme