Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie

Forfattere

  • Marit Uthus NTNU
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2242

Sammendrag

Tidligere forskning bekrefter at selvbestemmelse har betydning for elever i skolen, for deres trivsel, indre motivasjon og læringsutbytte. Denne forskningen har i hovedsak kvantitativt design, og vi vet derfor lite om elevenes unike erfaringer gjennom intervju. I denne artikkelen presenteres forskningsfunn fra et skoleutviklingsprosjekt der 150 elever fikk erfare selvbestemmelse i læringsaktiviteter en dag i uken over ett skoleår. 40 elever ble intervjuet med åpne spørsmål om sine erfaringer på godt og vondt. Funnene viste at selvbestemmelse var nye og positive erfaringer for elevene, der opplevelser av frihet og tillit, fri vilje og flyt var fremtredende. Analysene kan tyde på at erfaringene ga elevene opplevelser av å kunne uttrykke «seg selv». Ifølge elevene hadde dette betydning for deres trivsel, innsats og læring i skolehverdagen. Videre reflekterte de over at de utviklet selvstendighet som følge av å skulle bestemme selv; som en kompetanse de var motivert for å lære, der opplevelser av struktur og oversikt syntes som en viktig læringsbetingelse. De beskrev at det fulgte en fremtidsoptimisme med å øve på og å mestre selvstendighet, i form av at de så for seg at de også kunne mestre livet som voksne. Studiens funn viser til at det trengs mer kunnskap om hvordan lærere kan støtte alle skolens elever til selvbestemmelse, som en del av fagfornyelsen og folkehelse og livsmestring (FoL) i skolen.

English abstract

How do students reply when asked about their experiences related to self-determination during learning activities? Findings from an interveiw study

Previous research confirms that self-determination is important for students in school, for their well-being, inner motivation and learning outcomes. Such research has mainly employed quantitative research designs, and thus we have sparse knowledge concerning students’ idiosyncratic experiences, merely available by means of interviews. This article presents research findings from a school development project where 150 students were offered high self-determination in learning activities one day a week over one school year. Forty students were interviewed with open-ended questions about their experiences, for better or worse. Findings showed that self-determination was a new and positive experience for the students, where experiences of freedom and trust, free will and flow were prominent. Analyses may indicate that these experiences gave the students a feeling of being able to express “themselves”. According to the students, this had an impact on their well-being, efforts and learning in everyday school life. Furthermore, they reflected on the fact that they developed independence as a result of having to decide for themselves; as a competence they were motivated to learn, where experiences of structure and overview seemed to be an important learning condition. They described that there was a future optimism in practicing and mastering independence, in the way that they envisioned that they could also master life as adults. The study’s findings indicate that more knowledge is needed on how teachers can support all school students to self-determination, as part of subject renewal and public health and life skills (FoL) in school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-28

Hvordan sitere

Uthus, M. (2020). Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2242

Nøkkelord:

selvbestemmelse, autonomistøtte, indre motivasjon, helse og livsmestring