Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet

Forfattere

  • Kari Spernes Høgskolen i Østfold, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2204

Sammendrag

Selv om skolens verdigrunnlag bygger på likeverd mellom elevene og nulltoleranse for diskriminering, er diskriminering av minoriteter likevel et problem i skolen. Dette tilsier at lærerutdanningene må jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke hvorvidt en oppgave om begrepsbruk kan bevisstgjøre grunnskolelærerstudenter hvordan begrepene som brukes kan bidra til generalisering og stereotypisering. Et omdreiningspunkt i analysen er hvordan generalisering, stereotypisering og mulige fordommer kommer til uttrykk gjennom refleksjon rundt begrepene ‘foreldre’ og ‘innvandrerforeldre’. Resultatene viser at studentenes assosiasjoner er svært ulike avhengig av hvilket begrep de har reflektert rundt. De studentgruppene som fikk begrepet foreldre knytter sine assosiasjoner i hovedsak til foreldrerollen, mens gruppene som fikk begrepet innvandrerforeldre relaterer sine assosiasjoner i hovedsak til disse foreldrenes språklige og/eller kulturelle bakgrunn. Med utgangspunkt i begrepene er studentene også på ulikt vis opptatt av utfordringer i skole–hjemsamarbeidet. Datamaterialet som artikkelen bygger på, er resultatene fra selve studentoppgaven samt lærerstudentenes refleksjoner etter at de har blitt presentert for resultatene fra oppgaven.

English abstract

Student teachers’ awareness of the connection between concepts and perception of otherness

School’s values are based on equality between students and zero tolerance for discrimination, but generalization and stereotyping related to minorities is still a school problem. This is a signal to teacher education about the importance of enabling student teachers to reflect on their attitudes. The purpose of this article is to investigate whether an assignment, with focus on the concept ‘parents’ and ‘immigrant parents’, can make student teachers aware of how the concepts they use can possible contribute to generalization and stereotyping. The results show that the students’ conceptualizations are clearly different, depending which of the two concepts they reflected upon. The groups that discussed the concept ‘parents’ mainly reflected on various aspects of the parental role, while the groups that got the concept ‘immigrant parents’ made associations mainly related to the parents’ ethnic, cultural and linguistically background and challenges in home–school cooperation. The data, on which the article is based, is the result of the student assignment and the students’ reflections (audio recorded and transcribed) after they were presented the result of the assignment.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Spernes, K. (2021). Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2204

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

bergrepsbruk, begrepsoppgave, generalisering, stereotypisering