“Det er jo lek og læring, sant?”: Konstruksjon av profesjonelle identiteter og kritiske standpunkt

  • Ole Erik Klinge Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Sammendrag

Sammendrag

Samtidig som presset har økt på barnehageinstitusjonen om å innføre tidlig innsats-strategier det siste tiåret, har et stadig større antall Norske barnehageforskere funnet det nødvendig å forsvare barns rett til å leke. Mange er kritiske til at målrettet undervisning går på bekostning av tiden barna får til å leke. Jeg vil vise hvordan norske barnehagelærerstudenter som tok et studiesemester i Nicaragua konstruerte profesjonelle identiteter ved å markere standpunkt i henhold til lek og undervisning. Studiet inkluderte en tre ukers praksis i lokale barnehager, og artikkelen tar utgangspunkt i intervjuer i forbindelse med informantenes praksiserfaringer.

Informantene distanserte seg fra undervisningsaktiviteter de observerte i de nicaraguanske barnehagene. De identifiserte seg gjennomgående med tradisjonelle, norske pedagogikkdiskurser. Jeg foreslår at dette speiler en generell motstand mot undervisning blant norske førskolelærere og forskere. At dette skjedde er ikke nødvendigvis overraskende; det originale med artikkelen er måten den viser hvordan identifisering blir gjort på, og hvordan fagdiskurser brukes.

(Published: 13 June, 2016)

Citation: Ole Erik Klinge. ‘‘«Det er jo lek og læring, sant?»: Konstruksjon av profesjonelle identiteter og kritiske standpunkt.’’
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 36-52. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.210

Publisert
2016-06-13
Hvordan sitere
Klinge, O. E. (2016). “Det er jo lek og læring, sant?”: Konstruksjon av profesjonelle identiteter og kritiske standpunkt. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(2). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.210
Seksjon
Forskningsartikler