Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser

  • Hanne Riese Universitetet i Bergen
  • Yael Harlap Universitetet i Bergen

Sammendrag

Språklige konstruksjoner bærer med seg forestillinger om tilhørighet og verdi, så vel som avvik
og underordning. Denne artikkelen bygger på funn fra analyser av dialoger mellom studenter og
forelesere i fire bacheloremner ved to norske universitet. Vi viser hvordan dialogene produserer
forestillinger om det norske som setter grenser for tilhørighet og rasialiserer deler av befolkningen.
Med utgangspunkt i funnene diskuterer artikkelen utdanningssystemets rolle i å utfordre diskursivt
konstruerte maktstrukturer.

Education, racialization and the boundaries of belonging

Linguistic constructions carry notions of belonging and value as well as deviation and subordination.
This article is based on findings from analyses of dialogues between students and lecturers in
four bachelor subjects at two Norwegian universities. We show how the dialogues produce images
of what it is to be Norwegian, implying boundaries of belonging as well as racializing parts of the
population. Based on the findings, the article discusses the role of the education system in challenging
discursively constructed power structures.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-06-30
Hvordan sitere
Riese, H., & Harlap, Y. (2021). Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2048
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
rase, diskursanalyse, høyere utdanning