Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i "Fremtidens skole"

Forfattere

  • Hanne Riese Universitetet i Bergen
  • Line Hilt Universitetet i Bergen
  • Gunn Søreide Universitetet i Bergen
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1717

Sammendrag

Ludvigsen-utvalget, NOU 2015: 8 Fremtidens skole, står på bakgrunn av sin forskningsforankring frem som dette tiårets utdanningspolitiske referansepunkt. Gjennom dokumentet blir begrepet selvregulering introdusert i norsk utdanningspolitikk. I norsk offentlighet ble rapporten fortolket både som et brudd med og som en revitalisering av skolens danningsoppdrag. Gjennom en diskursanalyse av dokumentet viser vi hvordan forventningene til fremtidens elever rammes inn av både danningsorienterte og nyliberale diskurser. Den doble diskursive innrammingen kan være noe av årsaken til at NOU 2015: 8 ble så ulikt mottatt. Våre analyser viser imidlertid at de nyliberale diskursene dominerer i dokumentet. Dette kommer særlig til uttrykk i et sterkt fokus på selvregulering og nytte. Artikkelen diskuterer fremveksten av selvregulering og konsekvenser dette kan ha for utdanningsfeltet, i lys av målsettingen om å styrke folkehelse og livsmestring.

English abstract

Self-regulation as an educational aim: Educational reform and discursive changes The Ludvigsen Committee, NOU 2015: 8

The school of the future, was thoroughly based on educational research and has emerged as this decade’s reference point for Norwegian education policy. One of its achievements was the introduction of the term ‘self-regulation’ into curriculum. The report was interpreted in the Norwegian public both as a breach with and as a revitalization of the “Bildung” tradition. This article presents a discourse analysis of the document, showing that expectations to future students draw upon both “Bildung” oriented and neo-liberal discourses. This double discursive framing may be one of the reasons why the reception of NOU 2015: 8 diverged. However, our analyses show that the neo-liberal discourses dominate in the document. This is particularly evident in the strong emphasis on self-regulation. The article discusses the increased attention given to self-regulation and the possible consequences this might entail in the field of education, particularly regarding the aim of strengthening public health and life-skills.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-12-28

Hvordan sitere

Riese, H., Hilt, L., & Søreide, G. (2020). Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i "Fremtidens skole". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1717

Nøkkelord:

utdanningspolitikk, diskurs, fornyelsen av kunnskapsløftet