"Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen

  • Johanna Birkeland Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge

Sammendrag

Artikkelen setter fokus på observasjon i barnehagelærerutdanningen (BLU). Observasjon skal
inngå i barnehagelæreres utdanning slik at kommende barnehagelærere har kunnskaper om og
ferdigheter i observasjon som del av sin profesjonskompetanse (jf. Kunnskapsdepartementet,
2012c; Utdanningsdirektoratet, 2017). Studien synliggjør barnehagelærerens samfunnsmandat
når det gjelder observasjon og hvilke kunnskaper om og ferdigheter i observasjon som vektlegges
av pedagogikklærerne. Studiens empiriske grunnlag er en dialogkafé (Brown & Isaacs, 2005) med
12 pedagogikklærere ved en utdanningsinstitusjon i Norge. Resultatet avdekker at samfunnsnivåets
føringer, som er gitt i rammeplaner for barnehager og barnehagelærerutdanning, og der
observasjon for endring og utvikling av pedagogisk praksis vektlegges, er heller fraværende på
individnivå sett fra pedagogikklærernes perspektiver. Videre viser studien en manglende tillit til
praksisfeltet som arena for barnehagelærerstudentenes læring om observasjon. Studien indikerer
også et behov for avklaring av sentrale observasjonsmetoder i en profesjonsutdanning, der
observasjon har to formål: 1) læring gjennom observasjon og 2) tilegnelse av kompetanse til å
observere.

English abstract

The focus of this article is observation in the Kindergarten Teacher Education (KTE). Observation
is a part of the kindergarten teacher’s education, to ensure the coming in-service kindergarten
teacher’s knowledge and skills in observation as part of their professional expertise (The Ministry
of Education and Research, 2012c; 2017). The study shows the kindergarten teacher’s societal
mandate regarding observation and what kind of knowledge and skills in observation are emphasized
by pedagogy teachers. The research material comprises Round table discussions (Brown &
Isaacs, 2005) with 12 pedagogy teachers at one KTE institution in Norway. The outcomes reveal
that the framework plans for kindergartens and KTE at the societal level highlights observation forchange and development of pedagogical practice, but is rather absent at the individual level in the
pedagogy teachers’ perspective. There is also a lack of confidence regarding the kindergarten as a
field for students’ learning about observation. The study also indicates a need for clarification of
central observation methods in a profession-oriented education, where the purposes of observation
are: 1) learning through observation, and 2) acquisition of competence in observing.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-12-28
Hvordan sitere
Birkeland, J. (2018). "Å lære et håndverk". Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelæreutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1315
Seksjon
Forskningsartikler