Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren

  • Kjell-Åge Gotvassli Nord Universitet/DMMH, Trondheim, Norge
  • Berit Irene Vannebo Nord Universitet, Steinkjer, Norge

Sammendrag

Utgangspunktet for denne artikkelen er å få innsikt i hvordan institusjonell teori kan belyse endringer i barnehagesektoren i Norge. Vi tar utgangspunkt i translasjonsteori og begrep som organisasjonsoppskrifter og masterideerfor å analysere det sterke fokuset på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren i Norge. Vi ser også på i hvilken grad kvalitetsreformen har påvirket bruk ulike ferdige løsninger, «pakker» og kvalitetsverktøy i barnehagen. Med bakgrunn i dokumentanalyse, intervju med styrere og to nasjonale surveys til styrere i barnehagen konkluderer vi med at konseptet om kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen en klassisk masteride. Våre data viser også at både styrere og eiere rapporterer om økt tilbud fra mange ulike leverandører av ferdige pedagogiske opplegg, ferdige pakker og kvalitetsverktøy. Vi ser for øvrig at det varierer i hvor stor grad og hvordan barnehager tar i bruk ferdige pakker og standardiserte opplegg. Våre analyser viser at i svært liten grad er ren reproduksjon eller kopiering av standardiserte opplegg. De fleste modifiserer og tilpasser standardiserte opplegg slik at de bedre integreres i den enkelte barnehages organisering og visjon. Barnehagestyrerne fremstår slik som aktive translatører som forholder seg aktive til sirkulerende reformideer og deres utforming.

ABSTRACT

English title: Quality as a Master Idea in the Preschool Sector

The ECEC sector in Norway has undergone many changes in recent years. One key feature has been a commitment to ensure quality of services and learning activities in ECECs. In this article, we rely on organizational theory—and more specifically the concept of master ideas—to analyze the strong focus on quality and quality improvement in the ECEC sector in Norway. More specifically, we discuss the extent to which quality reform has affected the use of various ready-made solutions, “packages" and quality tools in ECECs. Our empirical material consists of document analysis, interviews with managers and two national surveys of managers in ECECs. Our analyses reveal that the focus on quality assurance and quality in ECECs can be understood as a classical master idea. Our data shows that both managers and owners of ECECs report an increase in the supply of ready-made learning programs and quality assurance tools. Individual ECECs do however vary according to which programs they implement, and ECEC managers are actively interpreting and modifying quality assurance tools to best fit the practices of their individual ECECs.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Gotvassli, K.- Åge, & Vannebo, B. I. (2016). Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.131
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
barnahagepolitikk, ledelse, translasjonsteori