NY FRIST 17.04.20: Temanummer om forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skole og lærerutdanning.

2019-10-04


Det er lange tradisjoner i Norden for at skolen skal fremme demokratiske verdier. Skolens arbeid med demokrati, medborgerskap og inkludering går hånd i hånd med forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet. Dette forutsetter en styrking av profesjonskompetansen.

I tillegg til grunnleggende kunnskap om fordomsfenomener, årsaksmekanismer og konsekvenser, trenger aktørene i utdanningsfeltet å utvide forståelsen av prinsipper, arbeidsmåter og praksiser som bidrar til positiv endring og langsiktig forebygging. Dette omfatter også selvinnsikt og kritisk forståelse av hvordan etablerte praksiser, institusjonelle og samfunnsmessige rammer bidrar til å skape og opprettholde andregjøring og utenforskap.

Behovet for en slik profesjonskompetanse støttes av en kartlegging utført av Universitet i Stavanger i 2017, som viste at temaer som fordommer, diskriminering og gruppefiendtlighet er svakt representert i litteraturen på en rekke lærerutdanninger. Kartleggingen viste også at lærere på disse institusjonene opplever det som vanskelig å undervise om nevnte temaer. I dette temanummeret ønsker vi derfor å samle forskningsbaserte bidrag som møter disse utfordringene.

Følgende innganger og temaer vil være av interesse:
• kunnskap om andregjørings-, fordoms- og gruppefiendtlighetsmekanismer i skolen
• kunnskap om hatprat i skole og ungdomskultur
• makt- og normkritiske perspektiver på fordommer og diskriminering
• profesjonsetiske perspektiver bl.a. relasjonskompetanse og selvrefleksjon
• lærerrollen og profesjonsfellesskapets betydning for forebygging
• fagdidaktiske og tverrfaglige tilnærminger til fordoms- og diskrimineringstematikken
• pedagogisk grunnlagstenkning om læring og holdningsdannelse
• skolens helhetlige strategier i det forebyggende arbeid
• samhandling mellom skole-hjem, andre institusjoner og myndigheter
• utdanningspolitiske føringer

Punktene ovenfor er ikke tematisk bindende, og listen er ikke utfyllende. Vi etterspør spesielt bidrag som drøfter ulike utfordringer, dilemma eller paradokser knyttet til forebygging og håndtering av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering i skolen. Vi ønsker også å presentere nyskapende artikler som kombinerer empiriske, teoretiske og policy perspektiver.

De nevnte utfordringene gjelder for mange vestlige land og spørsmålene knyttet til forbygging av fordommer og gruppefiendtlighet er derfor relevant for utdanningssystemene på tvers av landegrenser. Komparative bidrag er velkomne.

NY Frist for opplasting: 17.04 2020. Det kan sendes inn bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.
For mer informasjon og innsending av manuskript se pedagogikkogkritikk.no
Alle artikler gjennomgår dobbel blind fagfellevurdering.
Inkluder «Forebygging av gruppefiendtlighet» i tittelen eller send melding til tidsskriftredaktør om at artikkelen er tiltenkt temanummeret.

Artikler skal ikke overstige 6000 ord. Du finner detaljerte retningslinjer for forfatter her.

Gjesteredaktørene
Trine Anker/ MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Epost: Trine.Anker@mf.no

Claudia Lenz/ MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Epost: Claudia.Lenz@mf.no