Call for papers: Temanummer om steinerpedagogikk

2018-06-15

Temanummer om steinerpedagogikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk planlegger et temanummer om steinerpedagogikk. Det tas sikte på publisering høsten 2019. Professor Henrik Holm og førsteamanuensis Anne-Mette Stabel ved Steinerhøyskolen i Oslo er gjesteredaktører for temanummeret.
Frist for innsending av manus er 22. oktober 2018. Det kan sendes inn bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.

See English version here.

Bakgrunn
I 2019 er det 100 år siden den første skolen basert på Rudolf Steiners filosofi og verdensanskuelse ble opprettet i Stuttgart. Jubileet vil bli markert verden over med konferanser, bokutgivelser, festforestillinger og film. I alle de nordiske landene vil jubileet bli markert både sentralt og lokalt.
Når det ved denne anledningen lages et eget temanummer om steinerpedagogikk, er det første gang denne alternative pedagogiske retningen blir tematisert i et fagfellevurdert pedagogisk tidsskrift i Norden. Det er på tide.

Som gjesteredaktører ønsker vi å bidra til en åpen, bred og kritisk drøfting av steinerpedagogikken og et mangfold av forskningstilnærminger er velkomne.

Tema og problemstillinger
Steinerpedagogisk arbeid spenner vidt og omfatter mange fagområder; både barnehagepedagogikk, grunnskoleopplæring, arbeid i videregående skoler, helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter og profesjonsutdanninger på høyskolenivå. Det er gjort relativt få studier av steinerpedagogisk praksis, og empiriske studier er derfor av stor interesse for temanummeret. Bidrag som belyser og drøfter steinerpedagogikkens vilkår, muligheter og dilemmaer innenfor rammene av dagens utdanningspolitikk, ønskes også velkommen. Vi håper også på bidrag som drøfter steinerpedagogikkens syn på kunstens plass i oppdragelse og undervisning. Den filosofiske bakgrunnen for steinerpedagogikken har siden oppstarten av den første skolen vært både pedagogikkens livsnerve og dens største utfordring. Tekster som behandler det idéhistoriske grunnlaget for steinerpedagogikken, historisk og i lys av diskusjonene om hva som kan legitimere pedagogisk praksis i dag, er derfor av stor interesse. Artikler som belyser andre temaer knyttet til steinerpedagogikken, vil også bli vurdert.

  • Frist for innsendelse av manuskript: 22. oktober, 2018.
  • Alle artikler vil bli fagfellevurdert av to uavhengige fagfeller (double blind peer review).
  • Merk artikkelen: «Steinerpedagogikk»
  • Artiklene skal ikke overskride 6000 ord og kan skrives på norsk, dansk, svensk og engelsk.
  • En detaljert skriveveiledning finner du på Forfatterveiledning
  • Artiklene sendes inn direkte via tidsskriftportalen: Send inn artikkel


Henrik Holm og Anne-Mette Stabel
Gjesteredaktører

Maria Øksnes, Einar Sundsdal og Lars Løvlie
Redaktører for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
www.pedagogikkogkritikk.no/