Call for papers!

2018-02-14

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk inviterer forskere til å sende inn bidrag til temanummer om barneperspektiv i pedagogikk-, barne- og ungdomsforskning. Frist for innsending av abstract er 20. april. Vebjørg Tingstad er gjesteredaktør.

Bakgrunn

Senhøstes 2017 arrangerte forskere ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og Institutt for lærerutdanning, NTNU, et forskningsseminar om barneperspektiv i pedagogikk-, barne- og ungdomsforskning. Barneperspektivet ble drøftet ut fra ulike faglige ståsteder, som pedagogikk, filosofi, antropologi og tverrfaglig barneforskning. Bakgrunnen for seminaret var et ønske om å holde levende en gammel diskusjon om hva man kan forstå med barneperspektiv i forskningen, hvordan syn på barn og barndom endrer seg over tid, hvilke temaer det forskes på, og hvilke teoretiske perspektiver forskningen forholder seg til. Samlet sett ønsket vi med seminaret å se med et kritisk blikk på ulike måter å posisjonere barn og barndom på i dag, og på det grunnlag åpne opp for aktuelle problemstillinger for videre forsking på feltet.

Under seminaret ble det blant annet etterlyst forskning som ser barn som sakkyndige informanter. Også ulike etiske dilemmaer, posisjoner og definisjonsmakt knyttet til det å re-presentere verden slik den ser ut for barn ble løftet frem. Noen av forskerne så en fare for å homogenisere barn; dvs. betraktet barn som en ensartet gruppe. Disse forskerne argumenterte for at man burde snakke om mange barneperspektiver, ikke bare ett. Noen tok til orde for at voksnes forestillinger kunne bety en fare for idyllisering i forsøkene på «å ta barns perspektiv».

Problemstillinger

Ut fra en intensjon om å gjøre barneperspektiv til gjenstand for kontinuerlig problematisering og drøfting, for å låne en formulering av Marianne Gullestad (Barn, 1/1991), inviterer vi nå forskere til å sende inn artikler om barneperspektiv i pedagogikk-, barne- og ungdomsforskning.

 • Hva legger vi i begrepet barneperspektiv i dag?
 • Representerer det et nyttig og viktig perspektiv?
 • Hvilke sammenhenger kan vi identifisere mellom samfunnsmessige endringer og epistemologier i pedagogikk-, barne- og ungdomsforskning?
 • Hvordan posisjoneres barn i forskningen?
 • Hvordan påvirker strukturelle endringer, som for eksempel læreplaner, rammeplaner og praksis for skole og barnehage barns liv og didaktisk tilnærming?
 • Hvordan forstås og praktiseres det som gjerne kalles rettighetsdiskursen, som siden 1990-tallet hevdes å ha hatt betydelig innflytelse på forestillinger om barn og barndom?
 • Hvilke ontologiske posisjoner bygger polariserte ideer om barn som enten beings eller becomings på, og hvor bringer de oss i retning av å forstå barneperspektiv i vår tid?
 • «Å ta barns perspektiv» - hva betyr nå det?
 • Hvordan forholder forskeren seg til sine egne forestillinger og intellektuelle begrensning?
 • Hvilke etiske og metodologiske problemstillinger reises ved bruk av barn som informanter eller medforskere? (makt, idyllisering, homogenisering, personvern osv.)
 • Hvordan re-presenterer vi barn slik verden ser ut for barn?
 • Ny teknologi gir nye måter å involvere barn i forskningen på. Hvilke problemstillinger trenger gjennomtenkning?
 • Hvilke nyskapende teoretiske og filosofiske bidrag til barneperspektiv i pedagogikk og barne/ungdomsforskning finnes?
 • Hva kan vi lære om barneperspektiv i forskning med en historisk tilnærming?

Spørsmålene ovenfor er ment som inspirasjon; de skal ikke forstås som tematisk bindende. Vi ønsker i dette temanummeret nyskapende artikler – både empiriske og teoretiske –  som kan være bidrag til en tverrfaglig, kritisk og kontinuerlig drøfting av barneperspektiv.

Frister
 1. 20. april 2018: Frist for innsending av abstrakt, 150-200 ord.
 2. 5. mai 2018: Tilbakemelding til potensielle forfattere om innsending av artikkelmanus.
 3. 1. september 2018: Frist for innsending av artikkel-manus, maks 7000 ord, inkl referanser og noter. Manus vurderes av eksterne fagfeller (double blind review).

Abstract sendes til: vebjorg.tingstad@ntnu.no

Redaksjonelle retningslinjer

For ytterligere retningslinjer til forfatterne, se tidsskriftets retningslinjer for manuskript på pedagogikkogkritikk.no

Hilsen redaktørene

Vegard Kvam, Lars Løvlie, Einar Sundsdal, Vebjørg Tingstad og Maria Øksnes