Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen

  • Truls Tangen NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
  • Anders Aasgaard Madsen NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
  • Audhild Løhre NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Sammendrag

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om pedagogikkfagets betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Vi undersøkte pedagogikkfagets betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling ved å studere refleksjonstekster fra 62 studenter fordelt på tre førsteklasser ved en grunnskolelærerutdanning (GLU) i Norge. Aksial koding av materialet ledet fram til to hovedkategorier. Den første, Utvidet forståelse av lærerrollen, synliggjør studentenes gryende identitetsdanning med innsikt i lærerens varierte oppgaver. Erkjennelsen av mye ansvar og en kompleks arbeidshverdag så ut til å virke inspirerende for videre læring. Andre hovedkategori, Pedagogikk som grobunn for kunnskapsutvikling, viser hvordan studentene ivrer etter å lære metoder og teknikker, noe de opplever betryggende med tanke på framtidig yrkespraksis. Her gjenspeiles dømmekraft, holdninger og etiske verdier som anses for å være vesentlige i utvikling av profesjonell lærerkompetanse. Det var uventet å finne slik refleksjon hos brorparten såpass tidlig i studiet. Pedagogikkfaget synes å ruste studentene for møtet med mennesker, og motvirker dermed instrumentell rasjonalitet. Vi argumenterer derfor for at lærerutdanningen fortsetter med å styrke studentenes kritiske refleksjon som ledd i deres profesjonelle utvikling.

ABSTRACT

English title: Pedagogy's Impact on Students in Teacher Education

Currently, we have limited research-based knowledge on the potential influence of the subject Pedagogy on student teacher’s professional development. In our study, we investigated this matter by studying reflection notes by 62 student teachers in Norway. Our first category, Extended understanding of the teacher role, highlights the students’ insight into the great responsibility and varied tasks of a school teacher. The students felt a sense of new identity, which inspired them to learn more in order to obtain an even higher level of understanding of the teaching profession. The second category, Pedagogy as a base for development of knowledge, presents how the students were eager to learn new methods and teaching techniques, which also provided them with a sense of security in relation to their teaching practice. Furthermore, the reflection notes revealed how the students displayed critical judgment and thoughts on ethical dilemmas in teaching. The literature discussed here considers such capabilities as essential in the development of professional teaching competence. We suppose that the subject Pedagogy provided the students with competence to meet pupils in a professional way, and thus prevented instrumental rationality. Consequently, we argue that it is essential to support the students’ critical reflection process to aid their professional development in the teacher education.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografier

Truls Tangen, NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Institutt for lærerutdanning

Anders Aasgaard Madsen, NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Insitutt for lærerutdanning

Audhild Løhre, NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Institutt for lærerutdanning

Senter for helsefremmende forskning

Publisert
2018-05-18
Hvordan sitere
Tangen, T., Madsen, A. A., & Løhre, A. (2018). Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.892
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
yrkesrelatert innsikt, refleksjon, techne, fronesis, profesjonell kompetanse