Jenter og gutters vennskap og sosial inkludering ved skolestart

Forfattere

  • Annbjørg Håøy OsloMet – storbyuniversitetet, Norge https://orcid.org/0000-0002-4593-7847
  • Aslaug Andreassen Becher OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5158

Sammendrag

Fra en casestudie (Becher & Håøy, 2022) henter vi data og utforsker jenter og gutters vennskap og sosiale inkludering ved skolestart. Det empiriske hovedgrunnlaget er fokusgruppe-intervjuer med elever, foreldre og lærere i tillegg til barnas egne bilder. Mulighetene for å finne venner og delta i aktiviteter ser ut til å være noe ulike for jenter og gutter. De fleste guttene er opptatt av fotball, mens jentene engasjerer seg i andre aktiviteter. Det er krevende å finne nye lekekamerater i en stor, ny og ukjent barnegruppe, og både jenter og gutter kan oppleve utenforskap. Studien bekrefter at det kan være lettere for barn å etablere gode sosiale relasjoner, oppleve tilhørighet til fellesskap og føle seg inkludert når de begynner på skolen sammen med kjente barn. Men, vi finner at barna trenger støtte fra lærere for å opprettholde disse relasjonene. Videre finner vi at prestasjoner og ferdigheter vektlegges fra skolestart, noe som kan svekke fokus på sosial inkludering, kontinuitet og trygghet.

English abstract

Girls’ and Boys’ Friendships and Social Inclusion at the Start of School

From a case study (Becher & Håøy, 2022) we use data as we explore girls’ and boys’ friendships and social inclusion at the start of school. The main basis for data is focus group interviews with students, parents, and teachers as well as children’s photos. The possibilities for finding friends are somewhat different for girls and boys. Most of the boys are playing football, while the girls engage in other activities. It is challenging to find new playmates in a large, new, and unknown community of children, and both girls and boys can experience exclusion. The study confirms that it may be easier for children to establish positive social relationships, get a sense of belonging to community and feel included when they start school with children they already know. However, we find that children need support from teachers to maintain established relationships. Furthermore, we find that there is a strong focus on performance and skills from the beginning. This can weaken the emphasis on social inclusion, continuity and belonging at the start of school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-04

Hvordan sitere

Håøy, A., & Andreassen Becher, A. (2023). Jenter og gutters vennskap og sosial inkludering ved skolestart. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9. https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5158

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

kjønnsdelt lek, kontinuitet, sosial inkludering, sosial ekskludering, vennskap, tilhørighet