Privatister – hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen? Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt adferd

Forfattere

  • Mats Nesmann Eksamenskontoret i Vest-Agder, Norge
  • Velibor Bobo Kovac Universitetet i Agder, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.408

Sammendrag

Det finnes få empiriske studier i Norge som kartlegger bakgrunnsvariabler av privatister og undersøker motivasjonsprosesser ved bruk av teoretisk tilnærming. Hensikten med denne studien er todelt. Det første målet er å kartlegge ulike sider ved privatistenes bakgrunn, i lys av aldersmessig sammensetting, kjønnsfordeling, antall påmeldte eksamener, tidligere erfaring med privatistordningen, grunnene for å ta eksamen, privatistenes tilrettelegging av eksamen på grunn av særskilte behov, tidligere kontakt med PPT, og normativ påvirkning. Det andre målet er en teoretisk tilnærming med fokus på intensjonelle prosesser i lys av utvidet teori om planlagt atferd (TPB). Resultatene viser at privatister er en sammensatt gruppe som tar eksamen av forskjellige årsaker. Utvidet TPB modell forklarer 50 % av varians i intensjonelle prosesser med tidligere atferd, framtidsorientering og opplevd kontroll som sterkeste prediktorer. Konklusjoner peker på behovet for å revidere privatistordningen i lys av aktuelle utviklinger og tendenser i samfunnet. Begrensninger og mulige implikasjoner av denne forskningen er også diskutert. 

English abstract

Private Candidates – Who Are They, and What Motivates Them to Succeed in Their Exam? Mapping Background Variables and Their Intent in Light of an Expanded Version of the Theory of Planned Behaviour

There is limited research concerning the background variables and motivational processes of private candidates (i.e., persons taking exams without being enrolled as students in Norwegian upper-secondary school). The aim of this study was twofold: (i) to map background variables of the candidates, and (ii) to study their intention to succeed on their exams in light of an extended version of the theory of planned behavior (TPB). The results indicate that privately registered candidates represent a complex group where the majority (52%) takes exams in order to improve their grades on exams they have already passed. The extended TPB model explained 50% of the variance in intentions with past behavior, future orientation and perceived behavioral control as the strongest predictors. Limitations and implications of the present study are also discussed.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2016-12-15

Hvordan sitere

Nesmann, M., & Kovac, V. B. (2016). Privatister – hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen? Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt adferd. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(2). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.408

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

privatister, eksamen, intensjoner, TPB, PBC, tidligere atferd, frafallsproblematikk