Privatister – hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen? Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt adferd

  • Mats Nesmann
  • Velibor Bobo Kovac University of Agder

Abstract

Det fins få empiriske studier i Norge som kartlegger bakgrunnsvariabler av privatister og undersøker motivasjonsprosesser ved bruk av teoretisk tilnærming. Hensikten med denne studien er todelt. Det første målet er å kartlegge ulike sider ved privatistenes bakgrunn, i lys av aldersmessig sammensetting, kjønnsfordeling, antall påmeldte eksamener, tidligere erfaring med privatistordningen, grunnene for å ta eksamen, privatistenes tilrettelegging av eksamen på grunn av særskilte behov, tidligere kontakt med PPT, og normativ påvirkning. Det andre målet er en teoretisk tilnærming med fokus på intensjonelle prosesser i lys av utvidet teori om planlagt atferd (TPB). Resultatene viser at privatister er en sammensatt gruppe som tar eksamen av forskjellige årsaker. Utvidet TPB modell forklarer 50 % av varians i intensjonelle prosesser med tidligere atferd, framtidsorientering og opplevd kontroll som sterkeste prediktorer. Konklusjoner peker på behovet for å revidere privatistordningen i lys av aktuelle utviklinger og tendenser i samfunnet. Begrensninger og mulige implikasjoner av denne forskningen er også diskutert. 

(Published: 15 December, 2016)


Citation: Nesmann Mats og Kovacˇ Velibor Bobo. ‘‘Privatister hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen?
Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt atferd.’’ Nordisk tidsskrift
for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 1-19. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.408

Author Biographies

Mats Nesmann
Eksamenskontoret i Vest-Adger, Kristiansand
Velibor Bobo Kovac, University of Agder

Department of education

Professor

Published
2016-12-15
Section
Original Research Articles
How to Cite
NESMANN, Mats; KOVAC, Velibor Bobo. Privatister – hvem er de, og hva motiverer dem til å lykkes på eksamen? Kartlegging av bakgrunnsvariabler og deres intensjon i lys av en utvidet versjon av teorien om planlagt adferd. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 2, n. 2, dec. 2016. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/408>. Date accessed: 24 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.408.