Att känna sig hemma i den digitala världen. Digital kompetens och demokrati utifrån tre perspektiv: elevernas, rektorns och lärarnas

Forfattere

  • Susanne Kjällander Stockholms universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4069

Sammendrag

I Sverige har digital kompetens skrivits in i styrdokumenten, något som inte bara handlar om digital teknik eftersom skrivningarna även kan kopplas till de globala målen och demokrati. En kort forskningsöversikt jämför demokrati i digitala gränssnitt i de nordiska länderna med en internationell utblick. Resultatet illustrerar elevers, rektorers och lärares digitala uttryck för demokrati med empiriska exempel från fem förskole- och skolforskningsprojekt under det senaste decenniet. Det designteoretiska perspektivet har använts för att samla in och analysera multimodal empiri i form av videoempiri, elevrepresentationer och fokusgruppsamtal. Artikeln resulterar i fyra teman som visar hur likvärdighet gynnas, hur samverkan möjliggörs, hur utforskande undviker lärandemål men ger elever och lärare en röst samt hur oro kan skingras av datalogiskt tänkande.

English abstract

Feeling at home in the digital world. Digital competence and democracy from three perspectives: the students’, the principal’s and the teachers’.

In Sweden, digital competence has been written into the governing documents, something that is not only about digital technology since the writings can also be linked to the global goals and democracy. A brief research overview compares democracy in digital interfaces in the Nordic countries with an international outlook. The result illustrates students’, principals’ and teachers’ digital expression of democracy with empirical examples from five preschool and school research projects over the past decade. A Design theoretical perspective (Designs for learning) has been used to collect and analyze multimodal empirical material in the form of video ethnography, student representations and focus group interviews. The article results in four themes that show how equality is promoted; how collaboration is made possible; how exploration avoids learning outcomes but provides students and teachers with a voice; as well as how anxiety can be dispelled by computational thinking.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-09-27

Hvordan sitere

Kjällander, S. (2022). Att känna sig hemma i den digitala världen. Digital kompetens och demokrati utifrån tre perspektiv: elevernas, rektorns och lärarnas. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4069

Utgave

Seksjon

Inviterte artikler

Kategorier

Nøkkelord:

digitalisering, digital kompetens, demokrati, designteori, skolaförskola