Om empiriske nivåer i forskning på inkludering

Forfattere

  • Rune Hausstatter Høgskolen i Innlandet, Norge
  • Øyvind Snipstad Høgskolen i Innlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3414

Sammendrag

Dette er en drøftingsartikkel som reiser spørsmål ved legitimitetsgrunnlaget for empirisk forskning innen inkluderingsfeltet. Det empiriske feltet blir delt inn i to hovednivåer: makronivå og mikronivå. Empirisk forskning på makronivå kan legitimeres ut fra politiske målsettinger og standarder, men empirisk forskning på mikronivå kan ikke søke tilsvarende legitimitet. Tre casestudier med data både på makro- og mikronivå blir presentert som grunnlag for en drøfting rettet særlig mot grunnlaget for empirisk forskning på mikronivå. Gjennom disse casene blir det argumentert for at empirisk forskning på mikronivå møter et legitimitetsproblem, og derfor har begrenset relevans for inkluderingsforskningen. I enkelte tilfeller kan forskning på mikronivå undergrave målsettingen om å skape et inkluderende utdanningssystem. Avslutningsvis blir det imidlertid pekt på nødvendigheten av å bruke forskning på mikronivå for å legitimere og videreutvikle teoretiske og praktiske implikasjoner for forskning på makronivå innen inkluderingsfeltet.

English abstract

Empirical Levels in Inclusive Research

In this position paper we raise questions about the legitimacy of empirical research in the field of inclusion. Empirical reach in the field of inclusion is divided into two levels: macro level and micro level. Research at the macro level can seek legitimation from political objectives and standards, however the claim made is that empirical research at the micro level cannot seek similar legitimacy. Three case studies with data at both macro and micro level are presented as a basis for a discussion. A specific focus is raised at the basis for empirical research at micro level. Through these cases, it is argued that empirical research at the micro level encounters a legitimacy problem, and therefore has limited relevance for inclusion research. In some cases, micro-level research may undermine the goal of creating an inclusive education system. It is stated that if micro level research should be used it has to be clearly linked to theoretical and practical implications for research at the macro level.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Hausstatter, R., & Snipstad, Øyvind. (2022). Om empiriske nivåer i forskning på inkludering. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3414

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

normativitet, politisk, legitimitet, normativity, political, legitimacy