Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever

Forfattere

  • Helena Ackesjö Linnéuniversitetet, Sverige
  • Marianne Dahl Linnéuniversitetet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331

Sammendrag

Studien syftar till att skapa kunskap om relationella aspekter i lärares beskrivningar av fritidspedagogisk undervisning. Med stöd av begreppet pedagogisk takt synliggörs de mellanmänskliga aspekter som framträder i beskrivningarna av det pedagogiska mötet och samspelet mellan lärare och elever. Det empiriska materialet består av individuellt skrivna reflektioner där lärarna beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna när, var, hur och vad. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys framträder tre teman som illustrerar lärarnas pedagogiska takt i den fritidspedagogiska undervisningen; Att föra och leda undervisning, Att följa och fånga undervisning och Att ta gemensamt ansvar i undervisningen. Studien visar att pedagogisk takt är situationsbunden och omedelbar och skapar olika undervisningssituationer. Beskrivningarna illustrerar hur läraren väljer att stanna upp och bemöta eleven eller ignorera det som sker i det gemensamma mötet. När den pedagogiska blicken är framåtriktad och öppen för elevernas och undervisningens överraskningar beskrivs den fritidspedagogiska undervisningen te sig som en välregisserad dans där lärare och elever växelvis för och följer och där ett gemensamt ansvar tas genom de inblandades öppenhet och tillit.

English abstract

Pedagogical pace in school-age educare teaching. A well-directed dance between teachers and pupils

This study aims to create knowledge about relational aspects in teachers’ descriptions of school-age educare teaching. With the support of the concept of pedagogical pace, the interpersonal aspects that emerge in the descriptions of the pedagogical meeting and the interaction between teachers and pupils are made visible. The empirical material consists of individually written reflections where the teachers describe their teaching based on the didactic questions when, where, how and what. Based on a qualitative content analysis, three themes emerge that illustrate teachers’ pedagogical pace in the school-age educare teaching; To lead the teaching, To follow and capture the teaching and To take joint responsibility of the teaching. The study shows that pedagogical pace is situational and immediate, and it creates different teaching situations. The descriptions illustrate how the teacher can choose to stop and respond to the pupil or ignore what happens in the joint meeting. When the pedagogical gaze is forward-looking and open towards the pupils, the school age educare teaching is described as a well-directed dance where teachers and pupils alternately lead and follow and where a shared responsibility is taken through the openness and trust of those involved.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-03-08

Hvordan sitere

Ackesjö, H., & Dahl, M. (2022). Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

pedagogisk takt, fritidspedagogisk undervisning, fritidshem, relationell pedagogik