Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever

Forfattere

  • Helena Ackesjö Linnéuniversitetet, Sverige
  • Marianne Dahl Linnéuniversitetet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331

Sammendrag

Studien syftar till att skapa kunskap om relationella aspekter i lärares beskrivningar av fritidspedagogisk undervisning. Med stöd av begreppet pedagogisk takt synliggörs de mellanmänskliga aspekter som framträder i beskrivningarna av det pedagogiska mötet och samspelet mellan lärare och elever. Det empiriska materialet består av individuellt skrivna reflektioner där lärarna beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna när, var, hur och vad. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys framträder tre teman som illustrerar lärarnas pedagogiska takt i den fritidspedagogiska undervisningen; Att föra och leda undervisning, Att följa och fånga undervisning och Att ta gemensamt ansvar i undervisningen. Studien visar att pedagogisk takt är situationsbunden och omedelbar och skapar olika undervisningssituationer. Beskrivningarna illustrerar hur läraren väljer att stanna upp och bemöta eleven eller ignorera det som sker i det gemensamma mötet. När den pedagogiska blicken är framåtriktad och öppen för elevernas och undervisningens överraskningar beskrivs den fritidspedagogiska undervisningen te sig som en välregisserad dans där lärare och elever växelvis för och följer och där ett gemensamt ansvar tas genom de inblandades öppenhet och tillit.

English abstract

English title: Pedagogical pace in school-age educare teaching. A well-directed dance between
teachers and pupils

This study aims to create knowledge about relational aspects in teachers’ descriptions of school-age
educare teaching. With the support of the concept of pedagogical pace, the interpersonal aspects
that emerge in the descriptions of the pedagogical meeting and the interaction between teachers
and pupils are made visible. The empirical material consists of individually written reflections
where the teachers describe their teaching based on the didactic questions when, where, how and
what. Based on a qualitative content analysis, three themes emerge that illustrate teachers’ pedagogical
pace in the school-age educare teaching; To lead the teaching, To follow and capture the teaching
and To take joint responsibility of the teaching. The study shows that pedagogical pace is situational and immediate, and it creates different teaching situations. The descriptions illustrate how the
teacher can choose to stop and respond to the pupil or ignore what happens in the joint meeting.
When the pedagogical gaze is forward-looking and open towards the pupils, the school age educare
teaching is described as a well-directed dance where teachers and pupils alternately lead and follow
and where a shared responsibility is taken through the openness and trust of those involved.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-03-08

Hvordan sitere

Ackesjö, H., & Dahl, M. (2022). Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

pedagogisk takt, fritidspedagogisk undervisning, fritidshem, relationell pedagogik