Shelter from the storm

  • Kjetil Steinsholt

Sammendrag

Det å forstå andre mennesker krever at vi har en grunnleggende evne til å dele våre liv med dem. Samtidig vil vi i slike møter oppleve en markert spenning; de er vesensforskjellige fra oss selv, og derfor ikke alltid like lett å fange inn i bestemte kategorier. I dette bidraget vil jeg, gjennom en kjent sang av poeten og musikeren Bob Dylan og filosofen Emmanuel Lévinas tenkning om «den Andre», vise at pedagoger vil kunne finne perspektiver som både teoretisk og praktisk vil kunne være med på å åpne nye innganger til den komplekse, vanskelige og avgjørende relasjonsbyggingen som oppstår mellom mennesker. Et gjennomgående tema vil være knyttet til spørsmålet om hva det er som gjør at andre mennesker, ofte med særskilte behov, beveger oss så intenst at de i bestemte situasjoner nærmest gjør krav på oss? Hva er det som gjør at vårt forhold til andre nettopp innlemmer slike etiske dimensjoner på en og samme tid?

Abstract

Understanding other people requires that we have a basic ability to share our lives with them. At the same time, in such meetings we will experience a marked tension; they are essentially different from us, and therefore it is not always easy to capture this in specific categories. Drawing upon a well-known song by the poet and musician Bob Dylan and the philosopher Emmanuel Lévinas’ thoughts on ‘the Other’, I will show that educators are able to find perspectives that could both theoretically and practically offer new opportunities to understand the complex, difficult and crucial relationship building that occurs between people. A recurring theme is the question what makes other people, often with special needs, move us so intensely that they appear in certain situations to almost make a claim on us? What is it that makes our relationship with others simultaneously incorporate such ethical dimensions?

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-09-07
Hvordan sitere
Steinsholt, K. (2021). Shelter from the storm. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3258
Seksjon
Forskningsartikler