Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem

Forfattere

  • Janne Lund Universitetet i Agder
  • Ole Jacob Madsen Universitetet i Oslo
  • Siri Håvås Haugland Universitetet i Agder
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2801

Sammendrag

Stress blant jenter ser ut til å være knyttet til press om å gjøre det bra på skolen og er videre relatert til psykiske plager. I denne artikkelen undersøker vi hvordan skolestress arter seg i unge jenters hverdagsliv, og hvilke institusjonelle prosesser jentenes erfaringer inngår i. Vi tar utgangspunkt i 22 intervjuer med 10 jenter på 10. trinn fra skoler i Norge og beskriver vurderingsarbeid – deres tankearbeid og gjøremål som er knyttet til testing, vurdering og individuell forbedring. Vi drøfter skolestresset og vurderingsarbeidet elevene gjør opp mot prinsippene om tydelig vurderingskultur og forbedring i skolen slik som det kommer fram gjennom den pedagogiske satsingen Vurdering for læring. Vi finner at styringsrasjonalitet i skolen kan bære i seg en invitasjon til arbeidsprosesser som kan få uheldige utfall for noen elever. Avslutningsvis trekker vi fram at skolestress ikke kun må forstås som et individuelt symptom, men også som et logisk tilsvar til styringsrasjonalitet i skolen. Dersom man vil forebygge skolestress, kan endringer i skolehverdagens innhold og krav være vel så hensiktsmessige som individuelle mestringstiltak.

English abstract

Doing “what’s kind of the plan” – a qualitative interview study of school stress among adolescent girls as a structural problem

Performance stressors at school appear to be a main source of stress among adolescent girls; for some, such stressors are related to poor mental health. In our study, we investigate girls’ experiences with school stress and the institutional processes to which this stress is related. Based on 22 in-depth interviews with ten girls in tenth grade from schools in Norway, we describe the girls’ assessment work, which refers to their thoughts, reflections and actions related to testing, assessment and individual improvement. We relate school stress and assessment work to principles of assessment and improvement in school as they appear in the educational program Assessment for Learning. We find that for certain pupils, instrumental rationality in education may result in negative work processes. We conclude that school stress should be viewed as not only an individual symptom among girls, but also a logic that responds to instrumental rationality at school. If one intends to counteract negative stress among adolescent girls, it might be as important to focus on the content of schooling as on individual coping strategies.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-07-29

Hvordan sitere

Lund, J., Madsen, O. J., & Haugland, S. H. (2021). Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2801

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

forbedring, psykisk helse, ungdom, vurdering, institusjonell etnografi