Prosjektarbeid i barnehagen – mellom bekvemmelighet og medvirkning

  • Dag Øystein Nome Universitetet i Agder
  • Anne Karin Vikstøl Olsen Universitetet i Agder
  • Lisbeth Ljosdal Skreland Universitetet i Agder
  • Kristin Severinsen Spieler Universitetet i Agder

Sammendrag

I denne artikkelen analyseres samtaler fra personalmøter i to barnehager som arbeider prosjektbasert
inspirert av Reggio Emilia-pedagogikk. Observasjoner av møter er supplert med intervju med de pedagogiske lederne. Målet med undersøkelsen har vært å studere hvordan personalet snakker sammen om arbeid med prosjekt i møtene og hvordan dette kan ha betydning for barns mulighet for medvirkning. Vi viser hvordan samtalene arter seg gjennom et prosjektforløp. Underveis i denne prosessen identifiserte vi fire ulike diskurser som på ulike måter legger føringer for barnas medvirkning i arbeidet med prosjektene. Vi har kalt disse for henholdsvis en medvirkningsdiskurs, en undringsdiskurs, en bekvemmelighetsdiskurs og en resultatdiskurs. Vi konkluderer med at høye faglige ambisjoner kombinert med lite møtetid svekker muligheten for barns medvirkning i prosjektarbeid.

Project-based methods in kindergarten – between convenience and participation

This article analyzes observations from staff meetings in two kindergartens that use a Reggio Emilia-inspired project-based approach as a method of working with children. Interviews with the educational leaders supplement these observations. The aim of the study has been to investigate how staff members talk about their projects in meetings, and how this might affect children’s opportunity for participation. We describe how conversations evolve through the different phases of a project. During this process, we have identified four different discourses that, in different ways, set premises for how projects evolve and to what extent the children participate in the process. We have labelled these a participatory-discourse, a wonder-discourse, a convenience-discourse, and an outputdiscourse. We conclude that high professional ambitions combined with limited time for meetings weaken the possibility of children’s participation in project-work.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Dag Øystein Nome, Universitetet i Agder

Assistant professor

Department of education and humanities

Publisert
2021-08-20
Hvordan sitere
Nome, D. Øystein, Olsen, A. K. V., Skreland, L. L., & Spieler, K. S. (2021). Prosjektarbeid i barnehagen – mellom bekvemmelighet og medvirkning . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2615
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
diskurs, pedagogisk dokumentasjon, personalsamarbeid, Reggio Emilia