Det kritiska hoppet: Vikten av att synliggöra rasism i undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion – Intersektionella perspektiv på anti-diskriminerande undervisning

Forfattere

  • Eva Bolander Linköpings universitet
  • Anna Bredström Linköpings universitet, Sverige.
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2327

Sammendrag

Den svenska skolans uppdrag att främja likabehandling och motverka diskriminering är omfattande och innebär bland annat att ett aktivt värdegrundsarbete ska genomsyra verksamheten. I denna artikel redovisas resultat från en aktionsorienterad etnografisk studie där vi tillsammans med lärare och elever på gymnasieskolans språkintroduktion granskat och vidareutvecklat metoder för arbete med värdegrundsfrågor. Med utgångspunkt i intersektionalitetsteori, kritisk mångkulturalism och kritisk pedagogik fokuseras frågan om undervisningens möjligheter att inkludera elever oavsett bakgrund. Analysen visar hur undervisningen utgick från ett bristperspektiv och att genus och sexualitet användes som etniska markörer mellan svenskhet och icke-svenskhet. Vidare belyses potentialen i att utgå ifrån elevers erfarenheter här och nu och att se möjligheterna med ett antirasistiskt, kritiskt perspektiv på etnicitet. Därmed föreslås att undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion behöver bryta med idén om en föreställd normativ svenskhet och skifta från ett monokulturellt till ett interkulturellt perspektiv för att öka elevers möjligheter till delaktighet och inkludering.

English abstract

A critical hope: The importance of addressing racism in teaching on fundamental values in language introduction – Intersectional perspectives on anti-discriminatory education

Swedish school’s commission to promote equal treatment and counteract discrimination is extensive and entails active work on fundamental values in everyday activities. This article presents results
from an action-oriented ethnographic study in which we, together with teachers and students at the language introduction-programme in upper secondary school, reviewed and developed methods of working with fundamental values in education. Using theories of intersectionality, critical multiculturalism, and critical pedagogy, we query the possibilities to fully include students of different backgrounds. Our analysis shows how the students were approached from a deficit model and that gender and sexuality were used as ethnic markers between Swedishness and non-Swedishness. Further, the potential in starting from students’ experiences and seeing the possibilities with an anti-racist, critical perspective on ethnicity is highlighted. Thus, we propose that teaching on fundamental values in language introduction needs to break with the idea of an imagined normative Swedishness and switch from a monocultural to an intercultural perspective in order to increase students’ opportunities for participation and inclusion.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Anna Bredström, Linköpings universitet, Sverige.

Docent. Universitetslektor vid instititionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Bolander, E., & Bredström, A. (2021). Det kritiska hoppet: Vikten av att synliggöra rasism i undervisning om värdegrundsfrågor på språkintroduktion – Intersektionella perspektiv på anti-diskriminerande undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2327

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

intersektionalitet, kritisk pedaggogik, mångkulturalisme, svenska som andraspråk