Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet

Forfattere

  • Tonje Myrebøe OsloMet - Storbyuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2141

Sammendrag

Denne artikkelen drøfter 20 læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i ungdomsskolen og videregående skole. En sosialpsykologisk tilnærming åpner for å undersøke stereotypier og fordomsuttrykk slik lærerne beskriver at disse fenomenene ofte forstås som en integrert del av den sosiale interaksjonen i klasserommet. Jeg identifiserer og belyser mulige funksjoner disse ytringene kan ha i elevers sosiale samspill, og hvordan ulike kontekster og intensjoner spiller inn. Studien bidrar til økt kunnskap om kompleksitet og flytende grenser i klasserommet, med utgangspunkt i lærernes beskrivelser av stereotypier og fordomsuttrykk. Et sentralt funn i studien er lærernes beskrivelser av å bevege seg mellom ulike posisjoner i disse situasjonene. På den ene siden uttrykker de en forståelse for at elevenes ytringer ikke nødvendigvis uttrykker fordomsfulle holdninger eller negative intensjoner. På den andre siden beskriver de en usikkerhet og et ubehag, med bakgrunn i ytringenes tilknytning til rasistiske og diskriminerende praksiser, samt at de innebærer krenkelser av sårbare elever.

English abstract

Disparaging – and acceptable? Teachers’ experiences with students’ use of stereotypes and prejudiced expressions

In this article, I focus on 20 teachers’ experiences of students’ use of stereotypes and prejudiced expressions. Based on perspectives highlighting stereotype and prejudiced expressions as intertwined in social practices, I explore and discuss the teachers’ narratives. The findings show a multitude of functions of, and dynamics in, students’ use of stereotypes and prejudiced expressions. Thus, the study offers knowledge and a framework for understanding the complex nature of these phenomena as they appear to the teachers. An important finding from the analyses, is how the teachers describe their shifting positions in these situations. On the one hand, they express an understanding of the students’ utterances as not necessarily being expressions of prejudice or as intentionally harmful. On the other hand, they describe feelings of insecurity and discomfort tied to the students’ utterances and their connection to racist and discriminatory practices, and that they can inflict harm on or violate vulnerable students.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-30

Hvordan sitere

Myrebøe, T. (2021). Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2141

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

fordommer, sosiale dynamikker, sosiale normer, utdanning