Barns rett til lek og utdanning i barnehagen

  • Hanne Fehn Dahle Høgskolen i Innlandet

Sammendrag

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren i Norge de siste årene. Barnehagen har blitt et sentralt utdanningspolitisk satsingsområde, de største private barnehagekjedenes eierandel har økt vesentlig og barnehagepedagogikken er blitt et attraktivt marked for produsenter av standardiserte programmer og manualer. I denne artikkelen diskuteres ulike ideer om utdanning og vilkårene for barns rettigheter basert på tekstanalyse av 100 årsplaner for barnehager. Det er gjort en kvantitativ innholdsanalyse for å kartlegge forekomsten av ord og begreper innenfor kategoriene deltakelse, utdanning, omsorg og lek, hvile og fritid. Videre er et utvalg av 25 årsplaner analysert kvalitativt. Et av hovedfunnene er at større barnehager drevet som aksjeselskap, barnehager som kjøper programmer utenfra og barnehager tilknyttet Agderprosjektet, har en tendens til å vektlegge utdanning og læring i større grad enn omsorg, hvile og lek. Artikkelen avsluttes med en drøfting av mulige drivkrefter som kan ha innvirkning på barnehagepedagogikken.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-06-01
Hvordan sitere
Dahle, H. F. (2020). Barns rett til lek og utdanning i barnehagen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2055
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
lek, utdanning, marked, konkurranse