Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver

  • Reidun Hoff-Jenssen Høgskolen i Østfold
  • Mari Odberg Bjerke Høgskolen i Østfold
  • Hilde Wågsås Afdal Høgskolen i Østfold

Sammendrag

Fenomenet begynneropplæring er selvfølgelig nært knyttet til det som skjer i klasserommet de første skoleårene. Men hva begynneropplæring er og består i, er ikke selvfølgelig. Begrepet blir ikke definert i faglitteratur eller styringsdokumenter. Denne artikkelen er et bidrag til diskusjonen om hvordan begynneropplæring kan forstås. Vi tar utgangspunkt i læreres praksis og forståelse av begynneropplæring. Data fra syv fokusgruppeintervjuer med til sammen 37 lærere danner utgangspunktet for vår diskusjon av hvordan begynneropplæring kan forstås. I analysen løftes informantenes forståelse av fenomenet begynneropplæring frem, og en drøfting av to forståelser av begynneropplæring identifiseres og diskuteres. Analysen viser at begynneropplæring kan forstås som mer enn opplæring i fag, og vi deler derfor forståelsen av begynneropplæring i det vi har kalt smal og vid forståelse av begynneropplæring.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-11-06
Hvordan sitere
Hoff-Jenssen, R., Bjerke, M. O., & Afdal, H. W. (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
førsteklasse, skolestart, sosialisering, danning