Faglege visjonar og læraraktørskap

  • Øyvind Wiik Halvorsen Universitetet i Bergen

Sammendrag

I denne artikkelen undersøkjer eg korleis faglege visjonar, tydande førestillingar og bilete av ideelle praksisar gir lærarar retning for eiga pedagogisk verksemd. Basert på fortolkande analyser av intervju med eit utval norsklærarar i vidaregåande skule, identifiserer eg ulike faglege visjonar hjå norsklærarane. Eg argumenterer for at lærarane sine faglege visjonar fungerer som ei kjelde til føremål og standardar for arbeidet deira med norskundervisning. Dei faglege visjonane kan slik verte forstått som ein ressurs for lærarane si utøving av aktørskap. Visjonane er derimot ikkje skapte av den einskilde læraren aleine, men er utforma i samspel med bestemte sosiale språk i norsklærarane sin sosiokulturelle kontekst. Artikkelen er slik eit bidrag til å forstå korleis læraraktørskap vert forma i samspel med ressursar i lærarar sin sosiokulturelle kontekst.

English abstract

English title: Teachers’ subject visions and teacher agency

This article examines how teachers’ subject visions, understood as conceptions and images of ideal practices in teachers’ work, contribute to how teachers give direction to their educational practice. Based on interpretative analysis of interviews with a sample of Norwegian language arts teachers teaching in upper secondary schools, the article identifies different subject visions among the Norwegian language arts teachers. The article argues that the teachers’ subject visions function as a source of purpose and standards for their teaching practice. Subject visions can thus be understood as a resource for how teachers exercise agency. The visions are, however, not created by the individual teacher alone, but negotiated through interaction with social languages in the teachers’ sociocultural context. The article is thus a contribution to an understanding of teacher agency as shaped and promoted in interaction with teachers’ sociocultural context.    

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-12-31
Hvordan sitere
Halvorsen, Øyvind W. (2020). Faglege visjonar og læraraktørskap. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1596
Seksjon
Forskningsartikler