Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring

  • Jenny Steinnes Høgskolen i Innlandet/Steinerhøyskolen

Sammendrag

Forståelsen av hva begreper er, og kan være, vil variere ut fra ulike vitenskapsfilosofiske posisjoner. Denne variasjonen vil ha betydning for valg av pedagogisk tilnærming til begrepslæring. Man kan imidlertid spørre om utdanningspolitiske satsingsområder og aktuelle programmer for tidlig begrepslæring tar høyde for slike innsikter. Likeens kan det ut fra barnets perspektiv spørres om tidlig strukturert og systematisert begrepslæring er et entydig gode, uten kostnad for barnet. Disse spørsmålene blir i denne artikkelen presentert og drøftet med utgangspunkt i Rudolf Steiners tilnærming til begrepslæring samt ut fra et utvalg av vitenskapsfilosofiske perspektiver på begreper.

ABSTRACT

English title: Living Concepts - A Waldorf Pedagogical and Science Philosophical Look at Concept Learning

The understanding of what concepts are, and can be, will vary in different philosophical approaches. These variations will affect educational approaches to conceptual learning. However, one might ask whether education policy areas and current programs for concept learning address such insights. Likewise, from the child perspective, one may ask whether early structural and systematic conceptualization is unambiguously for the benefit of the child. This article addresses and discusses these questions by means of Rudolf Steiner’s perspectives on concept learning as well as by a selection of philosophical perspectives on concepts.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Steinnes, J. (2019). Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1476
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
bergrepsforståelse, begrepsdanning, steinerpedagogikk, strukturert begrepslæring