Steinnes, J. (2019) «Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1476.