9 titler

Tema for dette nummeret av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk er forståelse av, og utfordringen i, inkluderende opplæring. Da vi inviterte til et spesialnummer om inkluderende utdanning og oppvekstmiljø, ville vi løfte frem inkluderingsdiskusjoner i det nordiske forskningsfeltet. Forståelsen av «en inkluderende utdanning» er ikke enhetlig, og den er vanskelig å avgrense. I mange land er prinsippet om en inkluderende utdanning formulert i styringsdokumentene, men med svært ulike tilnærminger og forståelser. Hva som er idealet for inkluderende praksiser varierer altså mye, fra å åpne barnehager og skolen for barn og elever med spesialpedagogiske behov til å iverksette barrierereduserende tiltak på samfunnsnivå. Ulikhetene i forståelse av begrepet preger også forskningslitteraturen om inkludering i opplæringen.

Invitasjonen til dette spesialnummeret var derfor åpen, for slik å kunne fange opp ulike tilnærminger til og forståelser av inkluderingsfeltet i nordisk forskning. Gjennom denne invitasjonen fikk vi inn 20 bidrag, av disse blir åtte publisert. På ulike måter fanger artiklene diskusjonene vi også har hatt i gjesteredaksjonen og som omhandler inkludering som forskningsfelt, overordnede spørsmål som gjelder ledelse og læreplan og studier av læreres og elevers erfaringer fra opplæring.

Alle objekter