«Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.

  • Karianne Franck Dronning Mauds Minne Høgskole

Abstract

At barn skal lære å dele med hverandre, er en del av barnehagens hverdag. Hva som menes med
deling og hvordan sosiale normer om deling finner sted i barnehagen, risikerer derimot å bli tatt
for gitt i hverdagen. Som forsker opplevde jeg å bli meget forvirret over barnehagens regler og
praksiser for deling. Det fremstod som en myriade av regler og normer om når å dele og ikke
dele – alt fra å dele en leke sammen til førstemann-sin-rett eller turtaking. I artikkelen gransker
jeg derfor nærmere hvordan ulike sosiale normer for deling utspiller seg i barnehagehverdager,
og jeg retter et særskilt fokus mot det materielle sin rolle i ulike situasjoner. På bakgrunn av
observasjoner og intervju i fire barnehageavdelinger analyseres konkrete hendelser ved bruk av
aktør-nettverksteori (ANT). I tråd med ANT anerkjennes det ikke-menneskelige og menneskelige
som aktører (jfr. Latour, 2005). Hensikten til artikkelen er å introdusere en alternativ tilnærming
til utforskning av hvordan sosiale normer om deling utspiller seg i hverdagslige
situasjoner, og å forstyrre etablerte sannheter omkring et tilsynelatende enkelt og uproblematisert
område i barnehagers praksis.

Abstract

Learning to share is a part of children’s everyday life in Norwegian early childhood, education
and care (ECEC) institutions. However, what it means to share, and the way social norms for
sharing take place in ECEC institutions, run the risk of being taken for granted. As a researcher
I experienced confusion regarding ECEC institution’s rules and practices for sharing. There
appeared to be a myriad of rules and norms on when to share and when not to share – varying
from sharing a toy together, to the first child’s right to ownership, to (children) taking turns. In
this article I therefore examine how different social norms for sharing take place in everyday life
of ECEC institutions, with particular attention to the role of the material in various situations.
Based on observations and interviews in four ECEC units, specific incidences are analyzed
using actor-network theory (ANT). In line with ANT, the non-human and human are both
recognized as actors (cf. Latour, 2005). The article’s objective is to introduce an alternative
approach for exploring the manner in which social norms of sharing take place in everyday situations
and disturb established truths about a seemingly simple and unproblematized area
within ECEC institutions’ practices.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Karianne Franck, Dronning Mauds Minne Høgskole
Førsteamanuensis i pedagogikk
Published
2018-06-21
Section
Original Research Articles
How to Cite
FRANCK, Karianne. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, june 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/958>. Date accessed: 21 nov. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.
Keywords
Actor-network theory (ANT), toys, children, social interaction, aktør-nettverksteori, lekgjenstander, barn, sosial samhandling